Svjetski dan bolesnika

Svjetski dan bolesnika - 11. veljače

Ovaj svjetski dan utemeljio je papa Ivan Pavao II. posebnim pismom datiranim 13. svibnja 1992. Kao cilj toga Dana naznačena je želja da se društvo senzibilizira za potrebe bolesnika, te da im se osigura bolja zdravstvena skrb. Kao datum obilježavanja Svjetskog dana bolesnika izabran je 11. veljače, kad se u Katoličkoj Crkvi slavi spomendan Blažene Djevice Marije Lurdske.

Prava pacijenata

Prilikom izrade priručnika Planirajmo zdravlje 2010. godine, surađujući  s predsjednicom Zadarskog ogranka Hrvatske udruge za zaštitu prava pacijenata Dubravkom Finkom, priredili smo sažetak o pravima pacijenata. Povodom obilježavanja Svjetskog dana bolesnika podsjećamo na prava pacijenata koja su u Republici Hrvatskoj regulirana Zakonom o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ br. 169/04):

Pravo na obaviještenost

Pacijent ima pravo na potpunu obaviještenost o:

 • svome zdravstvenom stanju, uključujući medicinsku procjenu rezultata i ishoda određenoga dijagnostičkog ili terapijskog postupka,
 • preporučenim pregledima i zahvatima te planiranim datumima za njihovo obavljanje,
 • mogućim prednostima i rizicima obavljanja ili neobavljanja preporučenih pregleda i zahvata,
 • svome pravu na odlučivanje o preporučenim pregledima ili zahvatima,
 • mogućim zamjenama za preporučene postupke,
 • tijeku postupaka prilikom pružanja zdravstvene zaštite,
 • daljnjem tijeku pružanja zdravstvene zaštite,
 • preporučenom načinu života,
 • pravima iz zdravstvenoga osiguranja i postupcima za ostvarivanje tih prava

Pacijenti s invaliditetom imaju pravo dobiti obavijesti u njima pristupačnom obliku.

Za pacijenta je važno da informacija bude jasna,nedvosmislena i kratka, dana na način koji odgovara njegovoj sposobnosti razumijevanja i bez nerazumljivih stručnih izraza.

Pravo na tzv. drugo stručno mišljenje jedna je od novina koja omogućuje pacijentu da, kada nije zadovoljan s dobivenim informacijama i preporučenim liječenjem jednog liječnika, zatraži mišljenje drugog liječnika specijalista koji do tada nije sudjelovao u njegovu liječenju.

Pravo na prihvaćanje, odnosno odbijanje medicinskog postupka ili zahvata

Pacijent ima pravo prihvatiti ili odbiti pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije čije bi nepoduzimanje ugrozilo život i zdravlje pacijenta ili izazvalo trajna oštećenja njegovoga zdravlja.

Prihvaćanje pojedinoga dijagnostičkog ili terapijskog postupka pacijent izražava potpisivanjem suglasnosti.

Slijepa osoba, gluha osoba koja ne zna čitati, nijema osoba koja ne zna pisati i gluho slijepa osoba, prihvaća pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak izjavom u obliku javnobilježničkog akta ili pred dva svjedoka iskazanom izjavom o imenovanju poslovno sposobne osobe koja će u njeno ime prihvaćati ili odbijati pojedini takav postupak.

Bilo koji zahvat koji se odnosi na zdravlje može se izvršiti samo nakon što je pacijent prethodno dobio odgovarajuće informacije o svrsi i prirodi zahvata kao i o njihovim posljedicama i rizicima.

Svoj pristanak može u bilo koje vrijeme i povući te se mora uvažiti njegovo mišljenje.          

Pravo na povjerljivost

Svi podaci o zdravstvenom stanju pacijenta su profesionalna tajna i mogu se davati samo onima koje je pacijent ovlastio. Također, ti se podaci ne smiju davati osobama za koje je pacijent to zabranio.

Pravo na privatnost

Pri svakom pregledu, dijagnostičkom ili terapijskom postupku kao i pri održavanju osobne higijene, pacijent ima pravo na maksimalno moguću privatnost.

Pravo na održavanje osobnih kontakata

Kao što pacijent ima pravo na posjetitelja, prema kućnom redu bolnice, tako ima pravo dati izjavu i zabraniti posjet određenim osobama.

Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove

Kada pacijent samovoljno želi napustiti bolnicu, mora potpisati izjavu ili dati usmenu izjavu pred dva svjedoka koji tada potpisuju izjavu o namjeri pacijenta da samovoljno napusti bolnicu. Iznimno, pacijent nema pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove kada može ugroziti vlastiti život i zdravlje ili život i zdravlje drugih ljudi.

Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji

Svaki pacijent ima pravo uvida u svu medicinsku dokumentaciju koja se tiče njegova zdravstvena stanja. Pacijent također ima pravo tražiti preslike te dokumentacije, ali o svome trošku. Uvid u pacijentovu dokumentaciju nakon smrti ima pravo uža obitelj ili skrbnik samo ako se pacijent za života nije tome protivio.

Pravo na zaštitu pri sudjelovanju u kliničkim ispitivanjima

Pacijent se ne smije uključiti u kliničko ispitivanje (npr. djelovanja novoga lijeka) ako pacijent ili njegov zakonski zastupnik ili skrbnik ne da pristanak, odnosno potpiše suglasnost za taj postupak.

Pravo na naknadu štete

Ako pri korištenju zdravstvene zaštite pacijentu bude nanesena šteta, pacijent može zahtijevati naknadu štete podnošenjem tužbe nadležnome sudu.

Ukoliko vam je potreban savjet ili  informacija o pravima pacijenata možete se obratiti:

Zadarskom ogranku Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata na tel: +385 23 250 708
Hrvatskoj udruzi za promicanje prava pacijenata na telefon Ssavjetovališta za pacijente: +385 21 339 530

Za detaljnije informacije o pravima pacijenata možete pročitati :

 1. Brzi vodič kroz prava pacijenta 
 2. Zakon o zaštiti prava pacijenata

Izvor:

http://zdravlje.hzjz.hr/clanak.php?id=13706
http://hr.wikipedia.org/wiki/Svjetski_dan_bolesnika
http://www.pravapacijenata.hr/userfiles/projekti/Brzi_vodic_kroz_prava_pacijenata.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/313593.html

Natrag