O zavodu za javno zdravstvo Zadar

Zavod za javno zdravstvo Zadar je zdravstvena ustanova osnovana za trajno obavljanje javnozdravstvene djelatnosti, a koja djelatnost je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 150/08) utvr?ena kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

Zavod kao samostalna ustanova prvi put se osniva 1984. godine od kada djeluje pod nazivom Zavod za zaštitu zdravlja, a nastaje izdvajanjem Osnovne organizacije udruenog rada (OOUR) Higijensko-epidemiološke slube iz sastava Radne organizacije (RO) Medicinski centar Zadar. Od tada samostalno djeluje pune 24 godine, te se uspješno uskla?uje sa svim promjenama zakonskog ure?enja ove oblasti.

Prava i dunosti osniva?a Zavoda od 1993. god., sukladno vae?em Zakonu o ustanovama ("Narodne novine " br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti obavlja Zadarska upanija, pa je ustanova od tada registrirana pod nazivom Zavod za javno zdravstvo Zadar i djeluje za potrebe korisnika na podru?ju Zadarske upanije, ali i šire, sa sjedištem u Zadru, na adresi Kolovare 2.

Ustanova se financira prihodima iz dravnog prora?una i to temeljem ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi RH, prihodima iz prora?una jedinica lokalne samouprave i podru?ne (regionalne) samouprave te prihodima ostvarenima na trištu.

S obzirom na svoj razvoj Zavod se danas, s pravom, moe pozvati na 66 godina iskustva, od ?ega 26 godina samostalnog djelovanja te perspektivan visokoobrazovani pomla?eni stru?ni kadar osposobljen za obavljanje stru?ne i znanstveno-istraiva?ke djelatnosti u oblasti javnog zdravstva.

Zavod za javno zdravstvo razvija sustav kvalitete i njeguje na?ela izvrsnosti što je rezultiralo dobivenim potvrdama o akreditaciji Hrvatske akreditacijske agencije o osposobljenosti prema zahtjevima norme:

  • HRN EN ISO/IEC 17025:2007 (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006) za ispitivanje odabranih zna?ajki  kemijska, fizikalna, mikrobiološka i biološka ispitivanja hrane, voda,  predmeta op?e uporabe i otpada
  • HRN EN ISO 15189:2008 (ISO 15189:2007) za odabrana ispitivanja iz podru?ja virologije i parazitologije.

Javnozdravstvena djelatnost obuhva?a: epidemiologiju karantenskih i drugih zaraznih bolesti, epidemiologiju kroni?nih masovnih bolesti, mikribiologiju, imunizaciju, sanitaciju, zdravstvenu ekologiju, školsku medicinu, socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku, zdravstveno prosvje?ivanje i promicanje zdravlja, prevenciju bolesti, prevenciju ovisnosti o drogama te zaštita mentalnog zdravlja.

Ravnatelj: Zoran Škrgati?, dr. med. spec. psihijatrije

Natrag