Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme na radnom mjestu medicinska sestra / medicinski tehničar 07/16

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravlja RH, oznake KLASA: 100-01/16-03/448, URBROJ: 534-07-
3-2-2/2-16-08, Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23000 Zadar, Kolovare 2, objavljuje
NATJEÄŒAJ
za zapošljavanje na određeno vrijeme u zamjeni za radnicu na bolovanju odnosno rodiljnom
dopustu na radnom mjestu:
SSS medicinska sestra / medicinski tehničar - 1 izvršitelj/ica,
u Službi za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i mentalno zdravlje, na određeno vrijeme do
povratka radnice s bolovanja odnosno rodiljnog dopusta. Mjesto rada: područje Zadarske županije.
Uvjeti:
- SSS medicinska sestra / medicinski tehničar,
- radno iskustvo: 1 godina
(obvezno za kandidate sa završenim četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem),
- položen stručni ispit
(obvezno za kandidate sa završenim četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem),
- članstvo u Hrvatskoj komori medicinskih sestara,
- vozački ispit B kategorije.
Kandidati uz prijavu za zapošljavanje obavezno dostavljaju:
- životopis,
- domovnicu,
- rodni list,
- svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- odobrenje za samostalan rad,
- uvjerenje o radnom stažu odnosno stečenom iskustvu u struci
(izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje),
- presliku vozačke dozvole.
Krajnji rok za podnošenje molbi je 26. 07. 2016. god.
Prijave se podnose osobno na urudžbeni zapisnik Zavoda ili dostavljaju poštom na adresu: Zavod za
javno zdravstvo Zadar, 23000 Zadar, Kolovare 2, s naznakom „Za natječaj - zapošljavanje na
određeno vrijeme u zamjeni za radnicu na bolovanju odnosno rodiljnom dopustu - na radnom mjestu
SSS medicinska sestra / medicinski tehničar.“
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne
smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest.
Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu za zapošljavanje u preslici, s
obvezom dostave izvornih dokumenata prilikom potpisivanja ugovora o radu.
Kriteriji za odabir:
ï‚· kandidati koji ispunjavaju sve uvjete biti će pozvani na selekcijski intervju,
ï‚· uz ispunjavanje svih uvjeta, sukladno posebnim zakonima, prednost ispred svih kandidata
ostvaruju osobe temeljem posebnih zakona, a što obvezno dokazuju preslikom odgovarajućeg
dokumenta.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 8
dana od dana isteka natječaja.
Ovaj natječaj se u cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno
zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, a istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim
stranicama HZZ-a, te na oglasnim stranicama Zadarskog lista.

Oglas za zapošljavanje (PDF)

Prijava potrebe za radnikom (PDF)

Natrag