Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme - poslovi pranja i čišćenja 12/16

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, oznake KLASA: 100-01/16-03/448, URBROJ: 534-07-3-2/2-16-10, Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23000 Zadar, Kolovare 2, objavljuje

 NATJEÄŒAJ za zapošljavanje na neodređeno vrijeme na radnom mjestu poslovi pranja i čišćenja - 1 izvršitelj/ica u Zavodu za javno zdravstvo Zadar, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti: - završena osnovna škola                        

Kandidati uz prijavu za zapošljavanje obavezno dostavljaju:

  • životopis
  • domovnicu
  • rodni list
  • svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi,
  • uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od  šest mjeseci),

Krajnji rok za podnošenje molbi je 27. 12. 2016. god.

Prijave se podnose osobno na urudžbeni zapisnik Zavoda ili dostavljaju poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23000 Zadar, Kolovare 2, s naznakom „Za natječaj - zapošljavanje na neodređeno vrijeme  -  na radnom mjestu poslovi pranja i čišćenja.“

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest.

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu za zapošljavanje u preslici, s obvezom dostave izvornih dokumenata prilikom potpisivanja ugovora o radu.         

Kriteriji za odabir:

  • kandidati koji ispunjavaju sve uvjete biti će pozvani na selekcijski intervju,
  • uz ispunjavanje svih uvjeta, sukladno posebnim zakonima, prednost ispred svih kandidata ostvaruju osobe temeljem posebnih zakona, a što obvezno dokazuju preslikom odgovarajućeg dokumenta.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 15 dana od dana isteka natječaja.

S odabranim kandidatom/kandidatkinjom sklopiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme ugovaranjem probnog rada u trajanju od 30 dana.

Ovaj natječaj se u cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, a istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim stranicama HZZ-a, te na oglasnim stranicama Zadarskog lista.

Preuzmite tekst natječaja u PDF-u:

Natječaj-neodređeno-poslovi pranja i čišćenja

Natrag