Natječaj na određeno vrijeme - poslovi pranja i čišćenja 12/16

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zadar broj: 02-3055/16 od dana 02. 12. 2016. god., Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23000 Zadar, Kolovare 2, objavljuje

 NATJEÄŒAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme u zamjeni za radnicu na bolovanju odnosno rodiljnom dopustu na radnom mjestu:

- poslovi pranja i čišćenja………………….1  izvršitelj/ica u Službi za mikrobiologiju i parazitologiju, na određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja odnosno rodiljnog dopusta.

Uvjeti:  - završena osnovna škola                       

Kandidati uz prijavu za zapošljavanje obavezno dostavljaju:

  • životopis
  • domovnicu
  • rodni list
  • svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od  šest mjeseci)

Krajnji rok za podnošenje molbi je 27. 12. 2016. god.

Prijave se podnose osobno na urudžbeni zapisnik Zavoda ili dostavljaju poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23000 Zadar, Kolovare 2, s naznakom „Za natječaj - zapošljavanje na određeno vrijeme u zamjeni za radnicu na bolovanju odnosno rodiljnom dopustu -  na radnom mjestu poslovi pranja i čišćenja.“

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest.

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu za zapošljavanje u preslici, s obvezom dostave izvornih dokumenata prilikom potpisivanja ugovora o radu.        

Kriteriji za odabir:

  • kandidati koji ispunjavaju sve uvjete biti će pozvani na selekcijski intervju,
  • uz ispunjavanje svih uvjeta, sukladno posebnim zakonima, prednost ispred svih kandidata ostvaruju osobe temeljem posebnih zakona, a što obvezno dokazuju preslikom odgovarajućeg dokumenta.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 15 dana od dana isteka natječaja.

S odabranim kandidatom/kandidatkinjom sklopiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme ugovaranjem probnog rada u trajanju od 30 dana.

Ovaj natječaj se u cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, a istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim stranicama HZZ-a, te na oglasnim stranicama Zadarskog lista.

Preuzmite tekst natječaja u PDF-u:

Natječaj-određeno - poslovi pranja i čišćenja

Natrag