Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zadar  Zavod za javno zdravstvo Zadar objavljuje

NATJEÄŒAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme u zamjeni za radnice na bolovanju odnosno rodiljnom dopustu na radnom mjestu:

Ad. 1. viša medicinska sestra / viši medicinski tehničar - 1  izvršitelj/ica u Službi za školsku i adolescentnu medicinu na određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja. Mjesto rada: područje Zadarske županije.

Uvjeti:

 • viša medicinska sestra / viši medicinski tehničar ili stručni prvostupnik/ca sestrinstva, 
 • radno iskustvo: 1 godina,
 • položen stručni ispit,
 • članstvo u Hrvatskoj komori medicinskih sestara,
 • vozački ispit B kategorije.

Ad. 2. viša medicinska sestra / viši medicinski tehničar ili viši sanitarni inženjer / prvostupnik sanitarnog inženjerstva - 1  izvršitelj/ica u Službi za javno zdravstvo na određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja odnosno rodiljnog dopusta. Mjesto rada: područje Zadarske županije.

Uvjeti:

 • viša medicinska sestra / viši medicinski tehničar ili viši sanitarni inženjer / prvostupnik sanitarnog inženjerstva,
 • radno iskustvo: 1 godina,
 • položen stručni ispit,
 • članstvo u Hrvatskoj komori medicinskih sestara odnosno Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika,
 • vozački ispit B kategorije.

Kandidati uz prijavu za zapošljavanje obavezno dostavljaju:

 • životopis
 • domovnicu
 • rodni list
 • presliku odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju završeno obrazovanje za zvanje za koje podnose molbu
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • odobrenje za samostalan rad
 • uvjerenje o radnom stažu odnosno stečenom iskustvu u struci (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od  šest mjeseci),
 • presliku vozačke dozvole

Krajnji rok za podnošenje molbi je 10. 03. 2017. god.

Prijave se podnose osobno na urudžbeni zapisnik Zavoda ili dostavljaju poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23000 Zadar, Kolovare 2, s naznakom „Za natječaj - zapošljavanje na određeno vrijeme u zamjeni za radnicu na bolovanju odnosno rodiljnom dopustu -  na radnom mjestu (navesti radno mjesto za koje se prijavljuje).“

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest.

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu za zapošljavanje u preslici, s obvezom dostave izvornih dokumenata prilikom potpisivanja ugovora o radu.         

Kriteriji za odabir:

 • kandidati koji ispunjavaju sve uvjete biti će pozvani na selekcijski intervju,
 • uz ispunjavanje svih uvjeta, sukladno posebnim zakonima, prednost ispred svih kandidata ostvaruju osobe temeljem posebnih zakona, a što obvezno dokazuju preslikom odgovarajućeg dokumenta.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 8 dana od dana isteka natječaja.

Ovaj natječaj se u cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, a istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim stranicama HZZ-a, te na oglasnim stranicama Zadarskog lista.

Tekst natječaja

Natrag