Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto projektnog koordinatora

Zadar, 19. 04. 2017. god.

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva RH Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23000 Zadar, Kolovare 2, objavljuje

NATJEÄŒAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme  u trajanju od 26 mjeseci, na poslovima: 

 projektni koordinator na provedbi projekta:

MELAdetect (HR-BA-ME163) - Early Detection of Skin, Mucosal and Ocular Melanoma koji je dobio mogućnost financiranja iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014. - 2020.

- 1  izvršitelj/ica, u Zavodu za javno zdravstvo Zadar.

Mjesto rada: Zadar. 

Uvjeti:

- završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij

  društvenog, humanističkog, tehničkog ili prirodoslovnog usmjerenja (300 ECTS) ili

  završen sveučilišni  dodiplomski studij ili stručni dodiplomski studij

  društvenog, humanističkog, tehničkog ili prirodoslovnog usmjerenja (240 ECTS) ili

  završen sveučilišni preddiplomski ili stručni preddiplomski studij društvenog, humanističkog,

  tehničkog ili prirodoslovnog usmjerenja (180 ECTS),

- radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva osobito na poslovima pripreme i provedbe 

  projekata financiranih iz EU fondova, 

- informatička pismenost odnosno napredno korištenje Word, Excel, PowerPoint, Internet,

- napredno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika u govoru i pismu,  

- nekažnjavanost kandidata te da nije pod istragom. 

Kandidati uz prijavu za zapošljavanje obavezno dostavljaju dokumente kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta:

- životopis na Europass obrascu,

- domovnicu,

- rodni list,

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

- uvjerenje o radnom stažu odnosno stečenom iskustvu u struci (izdaje HZMO) i/ili

  ugovor, rješenje, odluka, potvrda poslodavca ili sl. kao dokaz o radnom iskustvu na pripremi i    

  provedbi projekata za EU fondove,

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

  (ne starije od  tri mjeseca).

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu za zapošljavanje u preslici, s obvezom dostave izvornih dokumenata prilikom potpisivanja ugovora o radu.        

Krajnji rok za podnošenje molbi je 05. 05. 2017. god.

Prijave se podnose osobno na urudžbeni zapisnik Zavoda ili dostavljaju poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23000 Zadar, Kolovare 2, s naznakom „Za natječaj - zapošljavanje na određeno vrijeme - na poslovima  koordinatora na provedbi projekta.“

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog teksta i intervjua (radu u Word-u, Excel-u i znanje engleskog jezika).

Projektni koordinator - tekst natječaja (PDF)

Natrag