NATJEÄŒAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme - SSS voditelj obračuna usluga

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zadar, broj: 02-1847/17 od dana 28. 07. 2017. god., Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23 000 Zadar, Kolovare 2, objavljuje

NATJEÄŒAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme u zamjeni za radnicu na bolovanju na radnom mjestu:

SSS voditelj obračuna usluga.............................................................................................1  izvršitelj/ica

 u Službi za zajedničke poslove na određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja.

Mjesto rada: područje Zadarske županije.

Uvjeti: - završeno srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog ili upravnog ili općeg usmjerenja,  

            - radno iskustvo: 1 godina.

Kandidati uz prijavu za zapošljavanje obavezno dostavljaju:

- životopis,

- domovnicu,

- rodni list,

- presliku odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju završeno obrazovanje,

- uvjerenje o radnom stažu odnosno stečenom iskustvu u struci

(izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje),

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

(ne starije od  šest mjeseci).

Krajnji rok za podnošenje molbi je 19. 08. 2017. god.

Prijave se podnose osobno na urudžbeni zapisnik Zavoda ili dostavljaju poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23000 Zadar, Kolovare 2, s naznakom „Za natječaj - zapošljavanje na određeno vrijeme u zamjeni za radnicu na bolovanju  -  na radnom mjestu: SSS voditelj obračuna usluga.“

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest.

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu za zapošljavanje u preslici, s obvezom dostave izvornih dokumenata prilikom potpisivanja ugovora o radu.        

Kriteriji za odabir:

  • kandidati koji ispunjavaju sve uvjete biti će pozvani na selekcijski intervju,
  • uz ispunjavanje svih uvjeta, sukladno posebnim zakonima, prednost ispred svih kandidata ostvaruju osobe temeljem posebnih zakona, a što obvezno dokazuju preslikom odgovarajućeg dokumenta.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 8 dana od dana isteka natječaja.

Ovaj natječaj se u cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, te na oglasnim stranicama „Narodnih novina“, a istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim stranicama HZZ-a, te na oglasnim stranicama Zadarskog lista.

                                                                                           Ravnatelj: Zoran Škrgatić, dr. med. spec. psih.               

Natrag