NATJEÄŒAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme - SSS zdravstveno - laboratorijski tehničar

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR                                                       Zadar, 06. 12. 2017. god.

Kolovare 2, 23 000 Zadar                                                                          Broj: 01-2652/17

 

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zadar, broj: 02-2498/17 od dana 17. 11. 2017. god., Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23 000 Zadar, Kolovare 2, objavljuje

NATJEÄŒAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme u zamjeni za radnice na bolovanju odnosno rodiljnom dopustu na radnom mjestu:

SSS zdravstveno - laboratorijski tehničar - 1  izvršitelj/ica,

u Službi za mikrobiologiju i parazitologiju na određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja odnosno rodiljnog dopusta. Mjesto rada: područje Zadarske županije.

Uvjeti:

 • zdravstveno - laboratorijski tehničar,
 • radno iskustvo: 1 godina,
 • položen stručni ispit,
 • članstvo u Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika.

Kandidati uz prijavu za zapošljavanje obavezno dostavljaju:

 • životopis,
 • domovnicu,
 • rodni list,
 • presliku odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju završeno obrazovanje,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • odobrenje za samostalan rad,
 • uvjerenje o radnom stažu odnosno stečenom iskustvu u struci (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od  šest mjeseci).

Krajnji rok za podnošenje molbi je 18. 12. 2017. god.

Prijave se podnose osobno na urudžbeni zapisnik Zavoda ili dostavljaju poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23000 Zadar, Kolovare 2, s naznakom „Za natječaj - zapošljavanje na određeno vrijeme u zamjeni za radnicu na bolovanju odnosno rodiljnom dopustu -  na radnom mjestu SSS zdravstveno - laboratorijski tehničar.“

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest.

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu za zapošljavanje u preslici, s obvezom dostave izvornih dokumenata prilikom potpisivanja ugovora o radu.           

Kriteriji za odabir:

 • kandidati koji ispunjavaju sve uvjete biti će pozvani na selekcijski intervju,
 • uz ispunjavanje svih uvjeta, sukladno posebnim zakonima, prednost ispred svih kandidata ostvaruju osobe temeljem posebnih zakona, a što obvezno dokazuju preslikom odgovarajućeg dokumenta.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 8 dana od dana isteka natječaja.

Ovaj natječaj se u cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, te na oglasnim stranicama „Narodnih novina“, a istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim stranicama HZZ-a, te na oglasnim stranicama Zadarskog lista. 

Tekst natječaja (PDF)

                                                                                                          Ravnatelj:

                                                                                                          Zoran Škrgatić, dr. med. spec. psih.

Natrag