OGLAS za zapošljavanje na pola radnog vremena na određeno vrijeme na radnom mjestu sanitarni tehničar

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR ,                                                            

temeljem Odluke Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zadar, broj: 02-217/18 od dana 17. 01. 2018. god., Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23 000 Zadar, Kolovare 2, objavljuje

OGLAS za zapošljavanje na pola radnog vremena na određeno vrijeme na radnom mjestu:

zdravstveni djelatnik u javnom zdravstvu - sanitarni tehničar - 1  izvršitelj/ica,

u Službi za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša na određeno vrijeme do povratka radnice na rad s punim radnim vremenom. Mjesto rada: područje Zadarske županije.

Uvjeti kojima radnik treba udovoljavati za obavljanje poslova na oglašenom radnom mjestu:

             - sanitarni tehničar,

             - radno iskustvo: 1 godina,

             - položen stručni ispit,

             - članstvo u Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika,

             - vozački ispit B kategorije.

Kandidati uz prijavu za zapošljavanje obavezno dostavljaju slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

- životopis,

- domovnicu,

- rodni list,

- presliku odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju završeno obrazovanje,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- odobrenje za samostalan rad,

 - uvjerenje o radnom stažu odnosno stečenom iskustvu u struci

(izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje),

 - uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

(ne starije od  šest mjeseci),

 - presliku vozačke dozvole.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Nar. nov.“ br. 82/08, 138/12 i 69/17) na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova.

Prijave se podnose osobno na urudžbeni zapisnik Zavoda ili dostavljaju poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23000 Zadar, Kolovare 2, s naznakom „Za oglas - zapošljavanje na određeno vrijeme na pola radnog vremena, do povratka radnice - na radnom mjestu: zdravstveni djelatnik u javnom zdravstvu - sanitarni tehničar“

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu za zapošljavanje u preslici s obvezom dostave izvornih dokumenata prilikom potpisivanja ugovora o radu.     

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest.

Krajnji rok za podnošenje molbi je 08. 02. 2018. god.

Kriteriji za odabir:

  • kandidati koji ispunjavaju sve uvjete biti će pozvani na selekcijski intervju, gdje dobivaju ocjenu Povjerenstva.
  • pod jednakim uvjetima prednost ispred svih kandidata ostvaruju osobe temeljem posebnih zakona koje su priloženim dokumentima dokazale svoje pravo prednosti.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz čl. 102. st. 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Nar. nov.“ br. 121/17) uz prijavu na oglas dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog zakona. Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stanici Ministarstva branitelja, poveznica  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

O rezultatima odabira kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 8 dana od dana isteka oglasa.

Ovaj oglas se u cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, te na oglasnim stranicama „Narodnih novina“, a istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim stranicama HZZ-a, te na oglasnim stranicama Zadarskog lista. 

 

                                                                                                   ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR  

Natrag