Djelatnost Zavoda

Zavod za javno zdravstvo Zadar sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti obavlja slijedeće poslove na po­dručju jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Zadarske županije:

■ provodi specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim ško­lama te fakultetima na svom području

■ prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje

■ prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva uključujući bolesti ovisnosti, na razini jedinice područne (regionalne) samouprave za potrebe hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

■ na zahtjev župana, odnosno gradonačelnika, prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva na tom području

■ kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području jedinice područne (regionalne) samouprave i po potrebi provodi protuepidemijske mjere te nadzire provođenje obveznih imunizacija

■ provodi mjere gerontološke zdravstvene zaštite

■ analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u provođenju mjera i aktivnosti za spreča­vanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti

■ surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi dijagnostike i lije­čenja bolesti ovisnosti te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika

■ nadzire provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te provodi preventivne i protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje jedinice područne (regionalne) samouprave

■ obavlja mikrobiološku djelatnost (koja uključuje ispitivanja iz područja: bakteriologije, virologije, miko­logije i parazitologije) od interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave

■ prati, proučava, analizira i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za piće, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe, te zdravstvenu ispravnost namirnica i pred­meta opće uporabe za područje jedinice područne (regionalne) samouprave (pri čemu obavlja speci­jalizirane djelatnosti za obavljanje tehničkog ispitivanja i analize namirnica i predmeta opće uporabe; ispituje kakvoću ulja od ploda i komine maslina; ispituje kakvoću meda i drugih pčelinjih proizvoda) 

Natrag