O Zavodu za javno zdravstvo Zadar

Zavod za javno zdravstvo Zadar je zdravstvena ustanova osnovana za trajno obavljanje javnozdravstvene djelatnosti na području Zadarske županije, a koja djelatnost je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti utvrđena kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Ustanova je registrirana dana 24. travnja 1984. godi­ne pod nazivom RO Zavod za zaštitu zdravlja Zadar kod Okružnog privrednog suda u Splitu, u registarski uložak oznake: Us-45/84, a koji registarski uložak prelazi u registar Trgovačkog suda u Zadru, pod brojem subjekta upisa MBS: 060054019. Ustanova je upisana i u evidenciju zdravstvenih ustanova koju vodi Mini­starstvo zdravlja RH.

Prava i dužnosti osnivača Zavoda od 1993. god., sukladno važećem Zakonu o ustanovama ("Narodne novine " br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti obavlja Zadarska županija pa je ustanova od tada registrirana pod nazivom Zavod za javno zdravstvo Zadar i djeluje za potrebe korisnika na području Zadarske županije, ali i šire, sa sjedištem u Zadru, na adresi Kolovare 2.

Ustanova se financira prihodima iz državnog proračuna i to temeljem ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi RH, prihodima iz proračuna jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave te prihodima ostvarenima na tržištu.

Zavod za javno zdravstvo razvija sustav kvalitete i njeguje načela izvrsnosti što je rezultiralo dobivenim potvrdama o akreditaciji Hrvatske akreditacijske agencije o osposobljenosti prema zahtjevima norme:

  • HRN EN ISO/IEC 17025:2007 (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006) za ispitivanje odabranih značajki  kemijska, fizikalna, mikrobiološka i biološka ispitivanja hrane, voda,  predmeta opće uporabe i otpada
  • HRN EN ISO 15189:2008 (ISO 15189:2007) za odabrana ispitivanja iz područja virologije i parazitologije

Zavod za javno zdravstvo Zadar ima organizirano promicanje zdravlja, organiziranu epidemiologiju, mikro­biologiju, javno zdravstvo, zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša, školsku i adolescentnu medicinu, zaštitu mentalnog zdravlja te preven­ciju ovisnosti na području Zadarske županije. 

ORGANIZACIJSKE JEDINICE ZAVODA I NJIHOV DJELOKRUG  

Zavod za javno zdravstvo Zadar svoju registriranu djelatnost pruža korisnicima usluga organizirano kroz 8 organizacijskih jedinica:

1. Ured ravnatelja

2. Služba za zajedničke poslove

3. Služba za epidemiologiju

4. Služba za javno zdravstvo

5. Služba za školsku i adolescentnu medicinu

6. Služba zamentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti 

7. Služba za mikrobiologiju i parazitologiju

8. Služba za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša

 

Više o Zavodu: Opis ustanove 2014 (PDF)

Natrag