Mentalno zdravlje za sve

Projekt Mentalno zdravlje za sve temelji se na psihosocijalnom tretmanu  i dijagnostici osoba sa problemima mentalnog zdravlja, prevenciji mentalnih poreme?aja i ovisnosti, izvanbolni?kom lije?enju i rehabilitaciji ovisnika u Benkovcu,  Biogradu n/m, Gra?acu, Obrovcu, Pagu i Zadru kroz savjetovališta mentalnog zdravlja.

Cilj rada savjetovališta je zaštita i unapre?enje mentalnog zdravlje te prevencija  ovisnosti.

Nositelj projekta  „Mentalno zdravlje za sve“  je  Sluba za prevenciju, izvanbolni?ko lije?enje ovisnosti i mentalno zdravlje. Program je financiran  u okviru raspoloivih sredstava RH  iz dijela prihoda od igara na sre?u u podru?ju prevencije/tretmana/lije?enja/rehabilitacije ovisnosti i resocijalizacije ovisnika za 2013. godinu i 2014. godinu.                                                                                            

Temelji se na psihosocijalnom tretmanu  i dijagnostici osoba sa problemima mentalnog zdravlja, prevenciji mentalnih poreme?aja i ovisnosti, izvanbolni?kom lije?enju i rehabilitaciji ovisnika u Benkovcu,  Biogradu n/m, Gra?acu, Obrovcu, Pagu i Zadru kroz savjetovališta mentalnog zdravlja.

Cilj rada savjetovališta je zaštita i unapre?enje mentalnog zdravlje te prevencija  ovisnosti.

Rad savjetovališta obuhva?a:

  • individualno i obiteljsko savjetovanje
  • toksikološku analizu urina
  • specijalisti?ke, dijagnosti?ke i terapijske postupke
  • po potrebi  i suradnju s drugim ustanovama i institucijama sa posebnim naglaskom na stru?ne suradnike škola

Stru?ni suradnici Slube provode programe sekundarne prevencije, koji su namijenjeni adolescentima-konzumentima i eksperimentatorima  droga, a ?iji korisnici dolaze samoinicijativno ili s nalogom Op?inskog dravnog odvjetništva, Centra za socijalnu skrb ili Op?inskog i Prekršajnog suda. Djeca i adolescenti dolaze zbog problema u ponašanju, emocionalnih teško?a, problema u odnosima sa vršnjacima i sl. Uz to u Savjetovališta nam dolaze i odrasli sa raznim teško?ama vezanim uz mentalno zdravlje (depresivnost, anksioznost, problemi u partnerskim odnosima, alovanje, suo?avanje sa stresom...) kojima u skladu s individualnim potrebama pruamo usluge dijagnostike i tretmana.

Projekt je osmišljen kao mrea ?etiri povezane cjeline usmjerene na razli?ite oblike prevencije  (primarnu, sekundarnu i tercijarnu) mentalnih poreme?aja sa naglaskom na prevenciju ovisnosti:

  1. rad  savjetovališta za mentalno zdravlje prošireno izvanbolni?kim lije?enjem ovisnosti i savjetovalištem za onkološke bolesnike (u suradnji s Ligom protiv raka) u šest gradova  Zadarske upanije.
  2. suradnja sa Klubom lije?enih alkoholi?ara; uklju?ivanje u rad sa terapijskim grupama.
  3. suradnja sa Terapijskom zajednicom  „Mondo Nuovo“ i  Udrugom apstinenata za pomo? pri resocijalizaciji Porat usmjerena na rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika
  4. promotivne aktivnosti, obilazak izoliranih i udaljenih mjesta Zadarske upanije i ostale aktivnosti s ciljem promocije zdravlja i poticanja razvijanja i usvajanja zdravih stilova ivota, a u suradnji sa svim partnerskim udrugama.

 

Broj korisnika usluga Savjetovališta raste progresivno iz godine u godinu.

Natrag