Ostala izdanja

 • Tigrasti komarac - savjeti za uklanjanje legla

  (25. 04. 2018.)

  Savjete o tome kako sprije?iti pojavu tigrastih komaraca te kako se zaštiti od uboda komaraca moete prona?i u letku izra?enom u Slubi za epidemiologiju.

  Opširnije
 • Peludni kalendar 2016

  (22. 02. 2017.)

  Peludni kalendar se za svaku godinu izra?uje prema originalnim rezultatima Zavoda za javno zdravstvo Zadar. Kalendar je izra?en u sklopu "Programa pra?enje vrsta i koncentracije peludnih zrnaca u zraku na podru?ju grada Zadra i njegove okolice" koji se provodi od 2006. godine u suradnji s Gradom Zadrom. 

  Opširnije
 • Vodi? za pod stare dane

  (04. 05. 2016.)

  Zavod za javno zdravstvo Zadar sudjelovao je izradi prvog priru?nika namijenjenog ljudima tre?e ivotne dobi "Vodi? za pod stare dane". Ovaj Vodi? nudi korisne informacije, upute i prakti?ne savjete potrebne kako bi se ljudi tre?e ivotne dob spremnije i lakše suo?ili s problemima na koje nailaze.

  Opširnije
 • Peludni kalendar 2015

  (24. 02. 2016.)
  Opširnije
 • Broura Hear me out

  (12. 11. 2015.)

  Ova broušura nastala je u sklopu provedbe projekta „Hear me out – Podizanje razine svijesti i stvaranje mogu?nosti za zapošljavanje osoba s ošte?enim sluhom“.

  Ure?ena je u Slubi za socijalnu medicinu javno zdravstvo u suradnji sa svim projektinim partnerima. 

  Impresum:

  Opširnije
 • Kalendar 2011

  (11. 05. 2015.)

  Kalendar za 2011. godinu imao je za cilj biti podsjetnik na osnovne faktore potrebne za o?uvanje zdravlja. Ilustracije za kalendar izradila je Ana Kolega, akademska slikarica.

  Opširnije
 • Peludni kalendar

  (27. 02. 2015.)

  Peludni kalendar izra?en je 2014. godine na temelju prikupljenih rezultata Zavoda za javno zdravstvo Zadar, Slube za zdravstvenu ekologiju. 

  Opširnije
 • Zavod za javno zdravstvo Zadar - opis ustanove

  (21. 11. 2014.)

  Ova brošura detaljno opisuje sve djelatnosti, kroz 7 slubi Zavoda za javno zdravstvo Zadar. Napravljena je povodom obiljeavanja 30 godina samostalnog djelovanja i 70 godina javno zdravstvenog djelovanja kako bi se korisnici upoznali s poviješ?u nastanka Zavoda i svim uslugama koje se u Zavodu mogu dobiti te osnovnim informacijama o zaposlenim djelatnicima.

  Opširnije
 • Safe and sound in Zadar Cointy - Visitor’s Guide

  (14. 05. 2014.)

  The Guide is made for visitors  who have come to Zadar County from other parts of Croatia, Europe and other destinations for holiday, business, recreation etc. The main goal of the Institute of Public Health Zadar, as the publisher of this Guide, is to provide visitors  with clear and simple information necessary to preserve their health and safety during their stay in our county. The Guide consists of 21 chapters.

  Opširnije
 • Savjetovalite za onkoloke bolesnike, ?lanove njihovih obitelji i prijatelje - letak

  (14. 05. 2014.)

  Savjetovališta za onkološke bolesnike, ?lanove njihovih obitelji i prijatelje otvoreno je 2013. godine u suradni s Ligom za borbu protiv raka kako bi se onkološkim bolesnicima kao i ?lanovima njihovih obitleji, obitelja i prijatelja pomoglo u suo?avanju sa stesom, depresijom i anksioznoš?u te kako bi im se pruila podrška u suo?avanju s tugovanjem i osje?ajem gubitka.

  Opširnije
 • Dobrodoli u svijet mikrobiologije

  (14. 05. 2014.)

  Slikovnica "Dobrodošli u svijet mikrobiologije!" izra?ena je za djecu mla?eg uzrasta kako bi se upoznali sa ?udesnim svijetom bakterija zahvaljuju?i Slubi za mikrobiologiju i parazirologiju i europskom projektu E-bug. E-bug je projekt koji uz mositeljaPublic Health England’s uklju?uje još 38 partnerskih zemalja. Cilj projekta je uz pomo? edukativnih paketa namijenjenih u?iteljima i u?enicima/studentima podi?i svijesnost o osnovnoj higijeni i problemima vezanim uz korištenje antibiotika. 

  Opširnije
 • HACCP - letak

  (14. 05. 2014.)

  HACCP je alat koji pomae proizvo?a?ima hrane prilikom identifikacije, procjene i kontrole opasnosti koje mogu biti vezane za odre?eni proizvod ili cijelu proizvodnu liniju. Više: Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

  Opširnije
 • Sigurni i zdravi u Zadarskoj upaniji, vodi? za posjetitelje

  (14. 05. 2014.)

  Vodi? je izdan 2012. godine u sklopu djelatnosti promocije zdravlja. Namijenjen je posjetitiljema, ali i stanovnicima Zadarske upanije kako bi dobili jasne i jednostavne informacije potrebne za o?uvanje zdravlja i sigurnosti za vrijeme boravka u Zadarskoj upaniji. Vodi? na hrvatskom jeziku tiskan je u 2000 primjeraka.

  Opširnije
 • Prepoznajmo ovisnost

  (14. 05. 2014.)

  Letak "Prepoznajmo ovisnost" tiskan je 2012. godine s ciljem upoznavanja roditelja i skrbnika na koji na?in mogu prepoznati rane znakove korištenja opojnih sredstava kod djece.  

  Opširnije
 • 10 jednostavnih koraka za o?uvanje mentalnog zdravlja

  (14. 05. 2014.)

  Letak "10 jednostavnih koraka za o?uvanje mentalnog zdravlja" tiskan je 2012. godine s ciljem upoznavanja javnosti sa Slubom za prevenciju i izvanbolni?ko lije?enj ovisnosti i mentalno zdravlje. Letak sadrava kratke naputkr o tome kako moemo o?uvati mentalno zdravlje. 

  Opširnije
 • Kockanje: opasnost skrivena u zabavi

  (14. 05. 2014.)

  Ako se pitate što je kockanje, koje su opasnosti koje ono donosi te kako pomo?i ovisniku o kocki, pro?itajte letak koji ure?en u Slubi za prevenciju i izvanbolni?ko lije?enje ovisnosti i mentalno zdravlje. Tiskan je u 5 000 primjeraka 2013. godine. 

  Opširnije
 • Plakat 30/70

  (06. 05. 2014.)

  Plakat 30 godina samostalnog djelovanja i 70 godina javnozdravstvenog djelovanja izra?en je kako bi se najavila javnozdtavstvena akcija s predstavljanjem djelatnosti Zavoda na Narodnom trgu u Zadru 29. travanja 2014. godine. 

  Opširnije
 • Zavod za javno zdravstvo Zadar - informativni letak

  (06. 05. 2014.)

  Informativni letak Zavoda za javno zdravstvo Zadar namijenjen je široj javnosti, a sadri osnovne informacije o povijesti nastanka Zavoda, djelatnostima kroz slube, uslugama koje prua s kontaktima te programima i projektima koje provodi. 

  Opširnije
 • Srca mala kau hvala

  (05. 05. 2014.)

  Edukativna slikovnica "Srca mala kau: hvala!" namijenjena je djeci predškolskog uzrasta kao poticaj u usvajanju zdravih ivotnih navika kao što su zdrava i uravnoteena prehrana te redovita tjelesna aktivnost.

  Opširnije
 • Jeste li vi provjerili svoju stolicu?

  (05. 05. 2014.)

  Plakat "Jeste li vi provjerili svoju stolicu?" izra?en je 2011. godine kako bi se stanovnici Zadarske upanije u dobi 50-74 godine motivirali na uklju?ivanje u Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva.

  Opširnije
 • Planirajmo zdravlje, zdravstveni priru?nik - rokovnik

  (05. 05. 2014.)

  Zdravstveni priru?nik - rokovnik izdan je 2010. godine kao kombinacija podsjetnika na svakodnevne aktivnosti te relevantnih i korisnih savjeta i ?injenica ozdravlju koje se zasnivaju na dokazima i sukladne su s nacionalnim i svjetskim vodi?ima.

  Opširnije