Odjeli

Svoj djelokrug rada Sluba za epidemiologiju organizirano obavlja kroz ?etiri odjela.

Odjel za nadzor nad provedbom mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i provo?enje postupakaprotuepidemijske DDD i pra?enje zoonoza

(voditelj Jagoda Šaruni?-Gulan, dr. med. spec. epidemiologije)

■ planira i vrši nadzor nad poslovima obvezatne preventivne DDD koje na podru?ju upanije obavljajudruge pravne osobe

■ provodi obvezatnu protuepidemijsku DDD

■ provodi monitoring komaraca na podru?ju Grada Zadra.Odjel za nadzor nad respiratornim infekcijama i kretanjem zaraznih bolesti(voditelj Snjeana Marinovi?-Dunatov, dr. med. spec. epidemiologije):

■ kontinuirano prati kretanje zaraznih bolesti

■ u slu?aju sumnje na epidemiju neke zarazne bolesti provodi sve radnje u cilju otkrivanja izvora zarazekao što su epidemiološki izvid, ankete oboljelih i njihovih kontakata itd.

■ prima prijavu oboljenja - smrti od zarazne bolesti i dodatni obrazac za prijavu tuberkuloze na osnovikojih prati epidemiološku situaciju na podru?ju upanije

■ aktivno otkriva tuberkulozne bolesnike te vrši zdravstveni nadzor i evaluaciju nad oboljelima od tuberkulozei drugih respiratornih infekcija

■ odre?uje i provodi protuepidemijske mjere kod aktivnih tuberkuloznih pacijenata i kod drugih respiratornihinfekcija

■ provodi zdravstveni odgoj i prosvje?ivanje bolesnika i ?lanova njihovih obitelji.

Odjel za nadzor nad krvlju i spolno prenosivim bolestima i provedbom programa obvezatne imunizacijete distribucijom cjepiva

(voditelj doc. dr. sc. Alan Medi?, dr. med. spec. epidemiologije)

■ vrši nadzor i evaluaciju nad kliconošama i oboljelima od hepatitisa A, B, C te HIV-a i drugih krvljui spolno prenosivih bolesti

■ vrši testiranje i savjetovanje osoba na HIV i spolno i krvlju prenosivih bolesti

■ vrši nadzor i evaluaciju provedbe programa obvezne imunizacije, prijave nuspojava cijepljenja tenabave, skladištenja i distribucije cjepiva iz obveznog programa cijepljenja

■ planira potrebne koli?ine cjepiva iz programa obaveznog cijepljenja za predškolsku, školsku djecute osobe s navršenih 60 godina na podru?ju Zadarske upanije prema kalendaru cijepljenjakojeg svake godine izdaje Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske

■ distribuira cjepivo cjepiteljima, izvještava o potrošnji cjepiva u Hrvatski zavod za javno zdravstvoi Imunološki zavod, radi godišnja izvješ?a o procijepljenosti djece na podru?ju upanije

■ osim cjepiva iz programa obveznog cijepljenja Odjel nabavlja i distribuira ostala cjepiva iz neobaveznogprograma cijepljenja, kao što su cjepivo protiv gripe, pneumokoknih bolesti, ute groznice itd.

■ vrši edukaciju i informiranje stanovništva.

Odjel za nadzor nad alimentarno prenosivim bolestima HACCP i periodi?ni zdravstveni pregled osobapod zdravstvenim nadzorom

(voditelj Ivan Stipanov, dr. med. spec. zdravstvene ekologije)

■ vrši zdravstveni nadzor i evaluaciju nad kliconošama i oboljelima od alimentarno prenosivih bolesti

■ sudjeluje u provo?enju HACCP-a, tj. obavlja procjene rizika u objektima koji prometuju s namirnicama ipomae u drugim poslovima nunim za u?inkovito provo?enje HACCP sustava

■ vrši zdravstveni nadzor i evidenciju putnika u me?unarodnom prometu

■ organizira i vodi te?ajeve o na?inu stjecanja znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeniosoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica

■ Vrši zdravstveni nadzor nad osobama koje rade u prometu s namirnicama (sanitarne iskaznice)

■ organizira rad na suzbijanju epidemija i vrši nadzor nad rizi?nim objektima (školama, vrti?ima, domovimaza nemo?ne i sl.).U antirabi?noj ambulanti obra?uju se pacijenti ugrizeni od toplokrvnih ivotinja u cilju prevencije bjesno?e(uz pripravnost epidemiologa).

Sluba kontinuirano istupa kroz sve vrste medija u svrhu što boljeg informiranja javnosti vezanim uz javnozdravstvenu problematiku.

Odjel za kroni?ne nezarazne bolesti

(voditelj Renata uni? Sabali?, dr. med. spec. epidemiologije)

Vrši nadzor nad kretanjem nezaraznih bolesti, prou?ava njihovu pojavnost, istrauje etiologiju istih tesa?injava mjese?na i godišnja izvješ?a koje dostavlja voditelju slube i ravnatelju.

Natrag