O slubi

Sluba za epidemiologiju Zavoda u okviru svoje Zakonom utvr?ene epidemiološke djelatnosti obavlja sljede?e poslove za podru?je Zadarske upanije:

■ prati epidemiologiju zaraznih bolesti (uklju?ene i karantenske bolesti)

■ prati epidemiologiju masovnih nezaraznih bolesti

■ kontinuirano analizira epidemiološku situaciju

■ predlae, po potrebi organizira i provodi protuepidemijske mjere

■ provodi neobvezna cijepljenja

■ provodi zdravstvenu edukaciju (“higijenski minimum”) osoba pod zdravstvenim nadzorom

■ sudjeluje u provedbi stru?nih i znanstvenih istraivanja

■ provodi registraciju i medicinsko-statisti?ku obradu slu?ajeva zaraznih bolesti koje podlijeu prijavljivanju

■ provodi obveznu obradu i anketiranje svakog slu?aja u skladu s pravilnikom

■ vodi evidenciju i kontrolu kliconoša odre?enih zaraznih bolesti (tuberkuloza, hepatitis B, AIDS i sl.)

■ obavlja zdravstvene preglede osoba koje su preboljele trbušni tifus, paratifus A i B, dizenteriju i salmoneloze

■ organizira i provodi odre?ene klini?ke te koordinira laboratorijske preglede u cilju pronalaenja inaparentno oboljelih i kliconoša u zatvorenim sredinama

■ provodi imunoprofilaksu, seroprofilaksu i kemoprofilaksu kada to zahtijeva specifi?na epidemiološka sltuacija

■ organizira preglede i vodi evidenciju o zdravstvenom nadzoru osoba koje rade u proizvodnji i prometu ivenih namirnica i vode za pi?e, školama i drugim ustanovama za smještaj djece i omladine, proizvodnji i prometu lijekova te pruanju higijenskih usluga (frizeri, brija?i i kozmeti?ari)

■obavlja anketiranje osoba ozlije?enih od doma?ih i divljih ivotinja, a u slu?aju medicinske ili epidemiološkeindikacije, u suradnji s veterinarskom slubom, provodi cijepljenje protiv bjesno?e

■ intervenira u slu?aju prijave ili sumnje na karantenske bolesti

■ po nalogu republi?kog sanitarnog inspektora obavlja zdravstveni nadzor nad osobama koje dolaze izpodru?ja u kojima ima zaraznih bolesti (kolera, malarija), a koje ugroavaju zemlju

■ dostavlja programe cijepljenja i snabdijeva pojedinim cjepivima izvršitelje obveznih cijepljenja

■ vodi nadzor i evidenciju pristiglih izvješ?a o izvršenom cijepljenju

■ sudjeluje u radu skupina koje rade na spre?avanju i suzbijanju zaraznih bolesti

■ provodi zdravstveni odgoj u obiteljima osoba oboljelih od zaraznih bolesti

■ sura?uje s drugim zdravstvenim ustanovama, inspekcijskim i veterinarskim slubama

■ planira i nadzire provedbu mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacijekao posebne mjere.

Ostale javnozdravstvene aktivnosti i programi od interesa za javno zdravlje zajednice:

■ zdravstveno prosvje?ivanje i promidba zdravlja u vrti?ima ■ istraivanje prisutnosti azijskog tigrastog komarca (Aedes albopictus) ■ edukacija javnosti, koordinacija slubi te monitoring u cilju postizanja kontrole populacije komaraca ■ cijepljenje i dodatna edukacija protiv infekcije HPV-om ■ kontrola zaga?enosti javnih površina nametnicima opasnim po ljudsko zdravlje ■ screening na tuberkulozu nastavnog osoblja osnovnih i srednjih škole ■ cijepljenje populacije starije dobi protiv streptococcus pneumoniae ■ promocija zaštite javnog zdravlja i edukacija iz zdravstvene kulture ■ vo?enje savjetovališta za spolno prenosive bolesti i besplatno, anonimno i dobrovoljno testiranje naHIV, HBV i HBC.

Savjetovalište za HIV

Sukladno novim zakonskim propisima o zdravstvenoj ispravnosti hrane Sluba provodi stru?ne usluge implementacijei edukacije subjekata u poslovanju s hranom, s ciljem uvo?enja sustava samokontrole pona?elima HACCP-a.

Natrag