Nacionalni programi ranog otkrivanja raka

Nacionalni programi ranog otkrivanja provode se s ciljem otkrivanja raka u što ranijem stadiju bolesti kako bi se time smanjila smrtnost i pove?ala kvaliteta ivota oboljelih osoba. Programi su namijenjeni muškarcima i/ili enama odre?ene dobi bez obzira na status zdravstvenog osiguranja.

NP ranog otkrivanja raka dojke

NP ranog otkrivanja raka debelog crijeva

NP ranog otkrivanja raka maternice

Natrag