Odjeli

Djelatnost je organizirana i odvija se kroz dva odjela.

Odjel za zdravstvenu statistiku i informatiku

■ prikuplja i kontrolira podatke

■ procjenjuje zdravlje i zdravstvene potrebe stanovništva na upanijskoj razini ili manjim teritorijalnim jedinicama ukoliko to jedinice lokalne samouprave trae na temelju prikupljenih podataka. Procjena se dobiva temeljem analize javnozdravstvenih pokazatelja koji se prikupljaju i obra?uju rutinski ili u okviru posebnih istraivanja Podaci se prikupljaju kao:

■ redovita statisti?ka izvješ?a koja su odre?ena Godišnjim provedbenim planom statisti?kih istraivanja RH. Ova izvješ?a prikupljaju se i kontroliraju iz primarne zdravstvene zaštite i iz stacionarnih zdravstvenih ustanova jednom godišnje kao agregirana izvješ?a te jednom mjese?no u obliku individualnih izvješ?a

■ posebna zdravstveno-statisti?ka istraivanja i ankete u kojima sudjeluje Zadarska upanija koje se provode na nivou Republike Hrvatske ili Europske unije. Na osnovi prikupljenih izvješ?a procjenjuje se zdravstveno stanje stanovnika upanije prema morbiditetnim i mortalitetnim pokazateljima, a analiziraju se i kapaciteti te rad svih zdravstvenih ustanova u upaniji (posjeti, pregledi, broj zdravstvenih djelatnika, korištenje kapaciteta). Dobiveni obrasci i izvješ?a se: 1. kontroliraju i proslje?uju u Hrvatski zavod za javno zdravstvo te ?ine dio Registara RH i Baze hospitalizacija koji se dalje proslje?uju u prema Eurostatu i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji 2. analiziraju i obra?uju te se u zbirnom obliku publiciraju u Zdravstveno - statisti?kom ljetopisu Zadarske upanije 3. analiziraju i obra?uju prema zahtjevima pojedinaca za izradu diplomskih radova te za izradu stru?nih i znanstvenih radova.

Odjel za promicanje zdravlja

■ priprema, ure?uje i objavljuje stru?ne i popularno-edukativne tekstove koji se objavljuju na mrenim stranicama Zavoda te promotivnim materijalima: knjigama, brošurama, letcima, plakatima

■ osmišljava, planira i provodi javnozdravstvene akcije: tribine, okrugle stolove, predavanja, edukativne seminare, radionice, manifestacije namijenjene široj populaciji ili specifi?nim skupinama stanovništva (roditelji, odgajatelji, djeca, stariji)

■ obiljeava zna?ajne javnozdravstvene datume kao što su Svjetski dan srca, Svjetski dan borbe protiv raka, Svjetski dan borbe protiv hipertenzije, Svjetski dan borbe protiv še?erne bolesti, Svjetski dan zdravlja, Dan narcisa, Dan rui?aste vrpce, i to u suradnji sa ostalim slubama i ustanovama podjelom prikladnih promotivnih materijala, mjerenjem še?era u krvi, krvnog tlaka, izra?unom indeksa tjelesne teine te savjetovanjem zainteresiranih stanovnika

■ sura?uje s medijima kroz sudjelovanje u radijskim i TV emisijama i slanjem pisanih priop?enja

■ koordinira provo?enje Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka dojke, raka vrata maternice i raka debelog crijeva.

Natrag