O slubi

SLUBA JAVNO ZDRAVSTVO
Voditeljica: Ljilja Balorda,
dr. med. univ. mag. sanit.
publ. spec. javnog zdravstva

Telefon: +385 (0)23 300 835
E-mail: socijalna-zadar@zjz.t-com.hr

Sluba za socijalnu medicinu i javno zdravstvo u okviru svoje Zakonom utvr?ene javnozdravstvene djelatnosti obavlja sljede?e poslove za podru?je Zadarske upanije:

■ prati i analizira demografske i zdravstveno-statisti?ke pokazatelje

■ prati i procjenjuje zdravstveno stanje i optere?enost populacije boleš?u

■ prati rad zdravstvenih slubi i korištenje zdravstvenih kapaciteta

■ sudjeluje u identifikaciji prioritetnih zdravstvenih problema i opasnosti za zdravlje stanovništva

■ provodi zdravstveno prosvje?ivanje i promicanje zdravlja kroz sudjelovanje u informiranju posebnih skupina ili cjelokupnog stanovništva o sprje?avanju nezdravog na?ina ivljenja,

■ sura?uje u predlaganju i provo?enju preventivnih programa uz evaluaciju istih na nivou upanije.

■ provodi i koordinira nacionalne programe ranog otkrivanja raka (dojke, debelog crijeva i vrata maternice)

■ sudjeluje, koordinira i kontrolira na upanijskom nivou provo?enje zdravstveno statisti?kih istraivanja koja se provode u Hrvatskoj odnosno u Europi (HANS, HZA 2008 i EHIS 2014). Ostale javnozdravstvene aktivnosti i programi od interesa za javno zdravlje zajednice:

■ provo?enje socijalno-medicinskih istraivanja u svrhu procjene zdravstvenog stanja, zdravstvenih potreba i kvalitete ivota cjelokupnog stanovništva ili odre?enih populacijskih skupina

■ provo?enje znanstvenih istraivanja

■ procjena zdravstvenih potreba u Zadarskoj upaniji

■ procjena zdravlja u zajednici

■ odre?ivanje javnozdravstvenih prioriteta u upaniji

■ kreiranje javnozdravstvene politike na lokalnoj/regionalnoj razini

■ izrada i provo?enje lokalnih projekata

■ izrada i provo?enje EU projekata

■ provo?enje Programa prevencije kroni?nih nezaraznih bolesti

■ ure?ivanje i objavljivanje promotivnih materijala

■ izra?ivanje strateških dokumenata za potrebe upanije.

Projekti

■ „Predstavljanje Nacionalnih programa ranog otkrivanja bolesti u Zadarskoj upaniji stanovništvu Zadarske upanije po jedinicama lokalne samouprave“, 2010./2011.

■ „Prevencija i rano otkrivanje še?erne bolesti u Zadarskoj upaniji“, 2011.

■ „Srca mala kau: Hvala!“ radionice za djecu u vrti?ima o vanosti zdrave prehrane i tjelesne aktivnosti, 2012./2013.

■ „Suradnja u prevenciji - Provo?enje Nacionalnih programa u Zadarskoj upaniji, vanost suradnje patronae i javnozdravstvenih timova“, 2013.

■ „Bolesti cirkulacijskog sustava i naju?estaliji faktori rizika za njihov nastanak u Zadarskoj upaniji“, 2013.

■ „Kašeta zdravlja“ - Predavanja o mediteranskoj prehrani u Dje?jim vrti?ima Radost i Sunce, 2014.

■  „Hear me out – Podizanje razine svijesti i stvaranje mogu?nosti za zapošljavanje osoba s ošte?enim sluhom“

Natrag