Uzorci i pretrage

Definicija uzorka (po normi ISO 15189):
Uzorak je jedan ili više dijelova uzetih iz sustava namjenjenih da prue informaciju o sustavu, i ?esto slui kao osnova za mišljenje o sustavu ili njegovom radu.

Uzorci za mikrobiološke pretrage biološki su materijali dobiveni iz ljudskog organizma, kao i ?ovjekove okoline.

Kod uzimanja uzoraka za mikrobiološke pretrage treba uvijek imati na umu da ?e rezultati biti toliko dobri koliko su dobri i poslani uzorci.

Za pouzdane rezultate mikrobioloških pretraga od najve?e je vanosti odabir odgovaraju?eg uzorka klini?kog materijala, njegovo pravilno uzimanje (u pravo vrijeme, s odgovaraju?eg mjesta i u dovoljnoj koli?ini), kao i dostava i/ili eventualno ?uvanje.

Stoga je potrebno slijediti protokol o pravilnom odabiru, uzimanju i sigurnom rukovanju s uzorkom klini?kog materijala pri slanju u laboratorij.

 Op?enito o uzorcima

 1. Pri uzimanju i postupanju sa uzorcima preporu?a se pridravanje nekih osnovnih pravila uzorkovanja.
 2. Odabir ciljanog uzorka ovisit ?e o pravilno postavljenoj klini?koj indikaciji. Uzorak mora potjecati s mjesta infekcije kako bi se otkrio etiološki uzro?nik
 3. Vaan je na?in i tehnika uzimanja uzorka, što ovisi o anatomskom sijelu uzorka, odnosno o tome radi li se o primarno sterilnom uzorku ili nesterilnom uzorku (treba izbjegavati kontaminaciju uzorka fiziološkom florom).
 4. Optimalno je vrijeme uzimanja uzoraka ovisno o vrsti uzorka, kao i o vrsti infekcije. Uzorak se uzima u pravilu prije po?etka antimikrobne terapije, ako to nije mogu?e potrebno je navesti primjenjivu terapiju.
 5. Potrebno je uzeti dovoljnu koli?inu i volumen uzorka, ponekad i više istovrsnih uzoraka ili više vrsta kompatibilnih uzoraka za vjerodostojniju potvrdu uputne dijagnoze ( parni ili komplementarni uzorci, npr. urin+krv, bronhoalveolarni lavat+krv )
 6. Potrebno je nazna?iti vrijeme uzimanja uzorka kako bi se odredilo vrijeme potrebno za transport a time i vrijeme do primarne kultivacije.
 7. Posebnu panju treba  obratiti na uvjete transporta ( sa ili bez podloge ).
 8. Obratiti panju na uvjete i na?ine pohrane uzoraka.
 9. Uzorak se pohranjuje u sterilnu posudicu kojoj zatvara? dobro prianja.
 10. Posudica sa uzorkom mora biti pravilno ozna?ena imenom i prezimenom pacijenta.
 11. Na uputnici, uz op?e identifikacijske podatke, obavezno treba navesti vrstu uzorka, datum (za neke uzroke i vrijeme uzimanja), dijagnozu i/ili vode?e simptome, laboratorijske i epidemiološke podatke.
 12. Uzorci se mogu uzeti u prijemnoj ambulanti Slube za mikrobiologiju i parazitologiju ili u drugoj medicinskoj ustanovi kada ih u prijemni ured Slube dostavljaju pacijenti osobno ili ovlaštene osobe. Izva?eni uzorci se dostavljaju odmah po uzimanju u periodu ne duljem od 1-2 sata (ovisno o uzorku i pretrazi. 

Za pravilno usmjerenu mikrobiološku obradu od velike su vanosti podaci o:

-        osnovnoj dijagnozi bolesti

-        dijagnozi infekcije na koju se sumnja

-        antibiotskoj terapiji u tijeku ( koja vrsta antibiotika i terapijski reim )

-        eventualna primjena imunosupresivne terapije

 

Više o:

 

 

Natrag