O službi

Voditelj sužbe
Stela Klepac Erstić, dr. med.
spec. epidemiologije

Služba za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i mentalno zdravlje u okviru svoje Zakonomutvrđene djelatnosti na području Zadarske županije provodi primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevencijusvih oblika ovisnosti, a provodi i niz mjera usmjerenih na zaštitu i očuvanje mentalnog zdravlja.

Služba obavlja poslove izvanbolničkog liječenja, dijagnostičkog, savjetodavnog i preventivno-terapijskograda te druge stručne poslove koji se odnose na:

–  podizanje kvalitete života djece, mladeži i obitelji kroz osnaživanje zdrave populacije,

–  promociju zdravlja s posebnim naglaskom na mentalno zdravlje

–  razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina djece i mladih s ciljem prevencije ovisnosti i problema uponašanju

–  učenje djece i mladih prihvatljivim modelima ponašanja

–  edukaciju djelatnika koji rade s mladima

–  rano otkrivanje rizične populacije i njihovo uključivanje u savjetovališni rad i tretman

–  rad s ovisnicima o drogama, eksperimentatorima i konzumentima.

Uokviru javnih ovlasti Služba obavlja poslove:

–  izvršavanja mjera posebne obveze izrečenih maloljetnicima u suradnji s Centrom za socijalnu skrb

–  izvršavanja ostalih mjera liječenja od ovisnosti izrečenih od strane pravosudnih institucija.

Preventivne aktivnosti

U dosadašnjem radu provedeno je niz preventivnih projekata zaštite i unapređenja zdravlja djece i mladih,a ostvarena je suradnja u takvim projektima i s drugim institucijama u lokalnoj zajednici. Posebno je važnoistaknuti program primarne prevencije „Trening životnih vještina“ koji se provodi u svim osnovnim školamaZadarske županije.Kontinuirano obilježavamo Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogamate Mjesec borbe protiv ovisnosti od 15. studenog do 15. prosinca, kroz predavanja, tribine, okruglestolove, izradu plakata i promotivnih materijala kojim se želi ukazati na ovaj značajan javnozdravstveniproblem. Služba je izdala i nekoliko korisnih letaka.

Savjetovalište za mentalno zdravlje otvoreno je s ciljem zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja teprevencije ovisnosti. Savjetovanje školske djece, mladih i njihovih roditelja važno je mjesto prevencije,tretmana i dijagnostike. Obuhvaća individualno i obiteljsko savjetovanje, toksikološku analizu urina, specijalističke,dijagnostičke i terapijske postupke, po potrebi i suradnju s drugim ustanovama i institucijamas posebnim naglaskom na stručne suradnike škola. Stručni suradnici Službe provode programe sekundarneprevencije koji su namijenjeni adolescentima-konzumentima i eksperimentatorima droga, koji dolazesamoinicijativno ili s nalogom Općinskog državnog odvjetništva, Centra za socijalnu skrb te Općinskog iPrekršajnog suda. Djeca i adolescenti dolaze zbog problema u ponašanju, emocionalnih teškoća, problemau odnosima sa vršnjacima i sl. Uz to u Savjetovališta dolaze i odrasli s raznim teškoćama vezanim uz mentalno zdravlje (depresivnost, anksioznost, problemi u partnerskim odnosima, žalovanje, suočavanjesa stresom…) kojima se u skladu s individualnim potrebama pružaju usluge dijagnostike i tretmana.Broj korisnika usluga Savjetovališta raste progresivno iz godine u godinu, a Savjetovalište je, osim u Zadru,otvoreno u Benkovcu, Biogradu n/M, Gračacu, Obrovcu i Pagu.

Aktivnosti Službe u radu s ovisnicima:

 –  registriranje i evidentiranje svakog korisnika. Osim ovisnika najčešće dolaze njihovi roditelji, braća ilipartneri. Evidentiraju se prvi i ponovni dolasci; novi pacijenti i oni koji već koriste liječenje, dijagnozepod kojima se liječe te usluge koje im se pružaju.

–  ispunjavanje Pompidou upitnika za praćenje epidemioloških podataka vezanih uz ovisnike o psihoaktivnimsredstvima na području RH

–  specijalistički liječnički pregledi i izdavanje nalaza. Psihijatri i epidemiolozi obavljaju prve preglede novihovisnika, postavljaju dijagnozu i određuju terapiju. Nakon svakog pregleda izdaje se liječnički nalaz.

–  testiranje urina na prisutnost psihoaktivnih supstanci

–  psihologijska procjena i rad na modifikaciji ponašanja

–  obiteljski savjetovališni tretman

–  individualna psihoterapija

–  savjetodavni i edukativni rad s liječnicima obiteljske medicine koji predstavljaju suradnike u procesuizvanbolničkog liječenja ovisnika.

Ostale javnozdravstvene aktivnosti i programi od interesa za javno zdravlje zajednice:

–  savjetovalište za onkološke bolesnike, članove njihovih obitelji i prijatelje

–  grupni rad s osobama koje imaju problem s ovisnosti o alkoholu i njihovim obiteljima.

U svom radu Služba surađuje sa pravosudnim institucijama, Centrom za socijalnu skrb, odgojno-obrazovnimustanovama, Uredom za probaciju, penalnim institucijama, udrugama i drugim zdravstvenim inezdravstvenim institucijama koje se bave očuvanjem mentalnog zdravlja.

Zavod redovito s HZZO-om zaključuje ugovor o provođenju zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti za tri tima.

Projekti:

Natrag