O slubi

Voditelj slube
Đur?ica Dragaš, dr. med.
spec. školske medicine  

Sluba za školsku medicinu u okviru svoje Zakonom o zdravstvenoj zaštiti utvr?ene djelatnosti provodispecifi?nu preventivnu zdravstvenu zaštitu školske djece, mladei i redovitih studenata.

Preventivnemjere uklju?uju sistematske, namjenske i kontrolne preglede te screening.

Sistematski pregledi, odnosno sistematsko pra?enje i nadzor nad zdravljem i razvojem u?enika obavlja se:

■ prije upisa u 1. razred osnovne škole
■ u 5. razredu osnovne škole (pra?enje psiho-fizi?kog razvoja)
■ u 8. razredu osnovne škole (u svrhu utvr?ivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti s obzirom na izabranozvanje)
■ u 1. razredu srednje škole (u svrhu pra?enja, prepoznavanja rizika i rizi?nih ponašanja)
■ na 1. godini studija (u svrhu kontrole zdravstvenog stanja, uvida u navike i ponašanja te prilagodbe nastudij).

Namjenski pregledi obavljaju se:

■ prije cijepljenja u svrhu utvr?ivanja kontraindikacije
■ za profesionalnu orijentaciju u 8. razredu osnovne škole
■ za prilago?eni program tjelesne i zdravstvene kulture, u svrhu utvr?ivanja sposobnosti za bavljenjeodre?enom sportskom aktivnosti te prije natjecanja u školskim sportskim klubovima
■ prije smještaja u ?a?ki ili studentski dom, prilikom promjene škole ili uvjeta ivota
■ prije upisa na fakultet i organiziranog odmora
■ na zahtjev roditelja, djeteta ili institucije.

Kontrolni pregledi obavljaju se nakon preventivnih pregleda prema medicinskoj indikaciji.

Screening je postupak kojim se u rizi?noj populaciji prividno zdravih pronalaze pojedinci u kojih se sumnja naneku bolest ili poreme?aj. Provode se samostalno ili u sklopu sistematskog pregleda.

Ovaj postupak obuhva?a:

■ mjerenje TT i TV, ITM - pri upisu u I. razredu osnovne škole, u III., V., VI. I VIII. razredu OŠ i u I. razredu SŠradi pra?enja pravilnog rasta i razvoja
■ pregled vida primjenom Snellenove tablice prilikom upisa u I. te u III., V. i VIII. razredu OŠ i I. razredu SŠ
■ pregled vida na boje primjenom Ishihara tablice prilikom upisa u I. razred i u III. razredu OŠ
■ kontrolu hemoglobina radi utvr?ivanja eventualne anemije prilikom upisa u I. razred OŠ
■ kontrolu urina test trakom radi detekcije proteinurije prilikom upisa u I. razred OŠ
■ mjerenje krvnog tlaka prilikom upisa u I., u V. i VIII. razredu OŠ te u I. razredu SŠ
■ test pretklona radi detekcije eventualne skolioze prilikom upisa u I. razred i u V., VI. i VIII. razredu OŠ teu I. razredu SŠ
■ pregled štitnja?e - radi utvr?ivanja gušavosti prilikom upisa u I. razred i u V. i VIII. razredu OŠ te I. razredu SŠ
■ pra?enje spolnog razvoja po Tanneru (uzima se podatak o menarhi u V. i VIII. razredu OŠ i I. razredu SŠte samopregled dojke i testisa kod studenata I. godine)
■ intervjuiranje i anketiranje prilikom sistematskog pregleda radi prepoznavanja pojave rizi?nih navika(pušenje, alkohol, psihoaktivne droge, spolno ponašanje) uz svaki sistematski pregled u OŠ i SŠ te prilikompregleda studenata
■ intervjuiranje i anketiranje radi procjene mentalnog zdravlja u VII. razredu OŠ i I. razredu SŠ
■ ostale preglede prema problematici u populaciji.

Cijepljenje se vrši prema Programu obaveznog cijepljenja koji izra?uje Sluba za epidemiologiju HZJZ-a, apotvr?uje Ministarstvo zdravlja.

Cijepljenje se obavlja u:

■ I. razredu osnovne škole: DI-TE-POLIO + MRP
■ VI. razredu osnovne škole: 3 doze Engerixa - HEPATITIS B
■ VIII. razredu osnovne škole: DI-TE-POLIO
■ završnom razredu srednje škole: DI-TE.

Savjetovališni rad, odnosno savjetovanje je svjesno pruanje komunikacijske pomo?i za pronalaenjemišljenja i odluka osobama koje se nalaze u konkretnoj problemskoj situaciji. Cilj savjetovanja je rješavanje problema.

Savjetovališni rad u ambulantama odvija se svakodnevno, a obavezno u vremenu izdvojenom za savjetovalište i to dva sata tjedno, s ciljem pomo?i u rješavanju poteško?a djece i mladih kao što su:

■ prilagodba na školu
■ školski neuspjeh
■ poreme?aji ponašanja
■ nasilje me?u vršnjacima
■ reproduktivno zdravlje i planiranje obitelji
■ zloupotreba psihoaktivnih droga i drugih sredstava ovisnosti
■ ostali problemi mentalnog zdravlja.

Konzultacije s profesorima i stru?nim suradnicima škole provode se kao dio svakog sistematskog i drugogpreventivnog pregleda u svrhu pra?enja i zdravstvenog nadzora svih u?enika.

Aktivna skrb o djeci i mladei s kroni?nim poreme?ajima zdravlja uklju?uje pra?enje u?enika koji bolujuod kroni?nih poreme?aja zdravlja te poduzimanje potrebnih mjera zdravstvene zaštite kao i pra?enjemogu?nosti savladavanja školskog programa.

Skrb o djeci i mladei s rizicima po zdravlje uklju?uje uo?avanje i prepoznavanje djece s rizicima pozdravlje kao i djece i mladei s poreme?ajima ponašanja (bijeg od ku?e, izbjegavanje nastave, sklonostovisni?kom ponašanju, konzumiranje alkohola, eksperimentiranje sa psihoaktivnim drogama, sklonostpromiskuitetnom ponašanju i maloljetni?koj delikvenciji).

Skrb o u?enicima s ometenoš?u u psihi?kom ili fizi?kom razvoju osim registracije i evidencije u?enikakoji su zbog ometenosti u psihi?kom ili fizi?kom razvoju razvrstani po stru?nim komisijama zdravstva iprosvjete ili socijalne skrbi, za svu djecu integriranu u redovne škole ili polaznike specijalnih škola uspostavljase stalna suradnja sa stru?nim slubama škole u svrhu pra?enja zdravstvenog stanja i sposobnostidjeteta te uspješnosti svladavanja predvi?enog odgojno - obrazovnog programa.

Zdravstveni odgoj je aktivnost usmjerena na unapre?enje zdravlja, prevenciju bolesti ili smanjivanje njihovihposljedica kod pojedinaca i grupa. Ciljevi zdravstvenog odgoja usmjereni su na promjenu ili formiranjepravilnih stavova o zdravlju te promjenu ponašanja. Provodi se kao individualni rad, rad u malimskupinama, kroz radionice, tribine, predavanja, s u?enicima, studentima, profesorima i roditeljima.

U osnovnim i srednjim školama obuhva?ene su teme:

„Pravilno pranje zuba” u I. razredu OŠ,
„Skrivene kalorije” u III. razredu OŠ,
„Promjene vezane uz pubertet” i
„Pubertet i higijena” u V. razredu OŠ,
„Utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje” u I. razredu SŠ,
„Zaštita reproduktivnog zdravlja“ u II. razredu SŠ.

U dogovoru sa studentima, roditeljima, nastavnicima i profesorima teme se odabiru i s obzirom na problematikukoja ih zanima (npr. planiranje obitelji, spolno prenosive bolesti, ovisnosti i pravilna prehrana).

Higijensko - epidemiološka zaštita obuhva?a:
■ nadzor nad higijensko sanitarnim uvjetima u školi, ?a?kim i studentskim domovima i objektima društveneprehrane u?enika i studenata
■ kontrolne preglede prilikom pojave zarazne bolesti u školi i protuepidemijske mjere.

Specifi?ne mjere zdravstvene zaštite uklju?uju:
■ sudjelovanje u radu povjerenstva za ocjenu psihofizi?ke sposobnosti djece
■ pra?enje u?enika s poteško?ama u u?enju, odgojnim teško?ama i smetnjama u ponašanju
■ pra?enje i nadzor u?enika s kroni?nim bolestima
■ pra?enje i nadzor u?enika sa smetnjama u razvoju
■ spre?avanje i suzbijanje ovisnosti - putem zdravstvenog odgoja i kroz sudjelovanje u provedbi školskogpreventivnog programa
■ zaštitu reproduktivnog zdravlja
■ zaštitu mentalnog zdravlja
■ profesionalnu orijentaciju.Za uspješno provo?enje mjera i aktivnosti te pra?enje zdravstvenog stanja djeteta nuna je koordinacija, suradnjai obavještavanje svih relevantnih ustanova. Sluba sura?uje s roditeljima, nastavnicima i profesorima te sazdravstvenim djelatnicima primarne zdravstvene zaštite kao i s ostalim sudionicima zdravstvene zaštite.

Sluba ima u skrbi 37 mati?nih osnovnih škola, 79 podru?nih osnovnih škola te 21 srednju školu.

Natrag