O Slubi za zajedni?ke poslove

Sluba za zajedni?ke poslove obavlja zajedni?ke poslove za potrebe Zavoda kao što su: materijalno-finan­cijski, ra?unovodstveni, poslovi nabave, poslovi naplate, kadrovski poslovi, administrativni, op?i i pomo?­no-tehni?ki poslovi.

Sluba u svom djelokrugu:

■  organizira, kontrolira i prati ispunjenje svih financijskih odnosno ra?unovodstvenih poslova prema za­konu i brine se za zakonsku primjenu vae?ih materijalno-financijskih propisa

■  izra?uje i prati realizaciju financijskog plana i plana nabave

■  skrbi o zakonitom, namjenskom i svrhovitom korištenju raspoloivih sredstava

■  brine o pravovremenom pla?anju teku?ih obveza

■  predlae mjere za unaprje?enje poslovanja i ja?anje odgovornosti, u cilju sprje?avanja nepravilnosti, propusta, nedostataka i mogu?ih nezakonitosti te predlae mjere za njihovo otklanjanje

■  sura?uje s nadlenim institucijama

■  dostavlja propisana izvješ?a i traenu dokumentaciju

■  knjii i knjigovodstveno prati ispunjenje svih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka

■  u skladu sa zakonom priprema sve vrste financijskih izvješ?a, priprema i izra?uje periodi?ne obra?une te završni ra?un

■  prikuplja, unosi i aurira podatke o radnicima u potrebne registre

■  skrbi o zaštiti osobnih podataka

■  provodi kontrolu evidencija te ostalih izvješ?a potrebnih za obra?un pla?e

■  obavlja poslove obra?una i isplate pla?a i naknada zaposlenima i vanjskim suradnicima

■  vodi blagajni?ko poslovanje

■  obavlja poslove platnog prometa

■  vodi sve propisane poslovne knjige prora?unskog korisnika

■  izra?uje poslovne analize sukladno zahtjevima ravnatelja, zamjenika ili voditelja slubi

■  sudjeluje u pra?enju u?inkovitosti poslovnog informacijskog sustava i predlae njegova unapre?enja

■  priprema i sudjeluje u provo?enju postupaka javne i bagatelne nabave te skrbi o pravodobnoj provedbi svih operativnih poslova

■  sudjeluje u izradi ugovora

■  prati izvršenje ugovora iz svog djelokruga

■  obavlja fakturiranje

■  prati naplatu potraivanja i vrši sve potrebne radnje za provedbu istih

■  priprema i operativno provodi, uz sudjelovanje, kontrolu i nadzor pravnika, postupke naplate po­traivanja putem javnih biljenika i nadlenih sudova, a koji uklju?uju: izradu i otpremu opomena, pri­premu ovršnih prijedloga, prijavu potraivanja u ste?ajnim postupcima i prijavu potraivanja u pred­ste?ajnim nagodbama, izradu odgovora na prigovore, odgovara po zaklju?cima i rješenjima suda, izradu podnesaka vezano za pla?anje ovršenika ili dunika, postupa po raspravnim rješenjima suda, uskla?uje tube i tubene zahtjeve, udovoljava traenjima suda, obavlja i druge procesne radnje u komunikaciji izme?u suda i ustanove te vodi evidenciju svih sporova

■  sudjeluje u pripremi materijala iz djelokruga slube za rad tijela zavoda

■  sudjeluje u postupcima pripreme ponuda zavoda za druge javne, sektorske i ostale naru?itelje

■  vodi evidenciju o osnovnim sredstvima i sitni inventar

■  skrbi o osiguranju djelatnika i imovine Zavoda

■  obavlja poslove vezane za zaprimanje, pravilno skladištenje i izdavanje materijala

■  skrbi o voznom parku zavoda i vrši poslove vezane za tehni?ku ispravnost i odravanje vozila

■  usko sura?uje s ostalim slubama Zavoda

■  obavlja ostale poslove sukladno zahtjevima ravnatelja, zamjenika, pomo?nika i voditelja slubi.

U Slubi za zajedni?ke poslove zaposleno je ukupno 11 djelatnika ove stru?ne strukture:

■ 4 VSS: 1 ekonomskog i 1 upravnog usmjerenja

■ 1 VŠS ekonomskog usmjerenja

■ 6 SSS: 1 op?eg, 3 ekonomskog i 2 tehni?kog usmjerenja

■ 1 NKV

Natrag