Panel za senzorsku analizu djevi?anskog maslinovog ulja

Unutar Zavoda za javno zdravstvo Zadar djeluje Panel za senzorsku analizu djevi?anskog maslinovog ulja Zavoda za javno zdravstvo Zadar. Panel je na osnovu Pravilnika o ovlaš?ivanju panela za senzorsku analizu djevi?anskih maslinovih ulja ("Narodne novine" 22/10) od 10. sije?nja 2012. godine upisan na Listu profesionalnih panela Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske pod rednim brojem 2.

Panel Zavoda za javno zdravstvo Zadar maslinova ulja organolepti?ki ocjenjuje prema Metodi me?unarodnog vije?a za maslinu ( IOC-International Olive Council: COI/T.20/Doc.15/ Rev. 3,2010, Method for organoleptic assessment of virgin olive oil).

Panel trenutno broji 15 ?lanova a voditeljica je Anita Perai?, dipl.ing. Članovi su odabrani i educirani prema Priru?niku za odabir, obuku i nadzor kvalificiranih ocjenjiva?a maslinovog ulja (IOC: Guide for selection, training and monitoring of skilled virgin olive oil tasters, COI/T.20/Doc.No 14/Rev. 3/2011). Prema istom Priru?niku u tijeku je edukacija još 15 ?lanova koji ?e uskori biti upisani na Nacionalnu listu kuša?a Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske te ?e postati ?lanovi Panela ZJZ Zadar.

Članovi Panela se kontinuirano sastaju i educiraju te na poziv ostalih Panela sudjeluju u ocjenjivanju ulja odravaju?i tako dobru suradnju i izmjenu iskustava.

Osnovna zada?a Panela je ispitivanje senzorskih svojstava djevi?anskih maslinovih ulja i to u svrhu:

  • svrstavanja ulja u odre?enu kategoriju prema organolepti?kim svojstvima 
  • karakterizacije ulja za potrebe natjecanja, izlobe i sli?ne manifestacije

Panel raspolae radnim prostorom i svom potrebnom opremom za senzorsku analizu maslinovih ulja te se priprema za postupak akreditacije prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 u sklopu Slube za zdravstvenu ekologiju koja je akreditirana prema istoj normi.

Natrag