Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) - analiza opasnosti i kriti?nih kontrolnih to?aka je preventivni i sistemati?ni sustav osiguranja zdravstvene ispravnosti hrane, zasnovan na primjeni ispravnih tehnoloških procesa i njihovoj kontroli te nadzoru cijelog sustava.

Implementacija sustava HACCP obuhva?a sljede?e aktivnosti:

  • obilazak objekta,
  • analizu postoje?eg stanja,
  • prijedlog mjera za otklanjanje tehni?kih i organizacijskih nedostataka,
  • teoretska i prakti?na edukacija osoblja vezana uz skladištenje, proizvodnju i distribuciju hrane, odravanje osobne higijene i ?isto?e u objektu,
  • pomo? u kreiranju i uvo?enju potrebnih evidencijskih listi neophodnih za funkcioniranje HACCP-a.
  • uzorkovanje i mikrobiološko ispitivanje uzoraka briseva/otisaka predmeta, površina i ruku zaposlenika koji dolaze u dodir s hranom, radi ocjene sukladnosti s mikrobiološkim kriterijima higijene procesa,
  • uzorkovanje i mikrobiološka ispitivanje uzoraka hrane- radi ocjene sukladnosti s preporu?enim mikrobiološkim kriterijima za hranu.


Zavod za javno zdravstvo Zadar u skladu sa zakonskim odredbama i potrebama klijenata koji posluju hranom, a sukladno dosadašnjoj suradnji s velikim brojem subjekata unaprijedio je stru?ne usluge u smislu potpore na uvo?enju preventivnih postupaka samokontrole razvijenih u skladu s na?elima sustava analize opasnosti i kriti?nih kontrolnih to?aka.

ZZJZ Zadar je ustanova s dugogodišnjom praksom u ovom ulomku djelatnosti koja, s obzirom na zakonsko pra?enje i evaluaciju kretanja bolesti uzrokovanih zdravstveno neispravnom hranom, tehni?ku i kadrovsku strukturu, moe sagledati cjelokupnu problematiku te ponuditi optimalna rješenja.

U tom je cilju sastavljen tim stru?njaka razli?itih specijalnosti, koji sudjeluju u edukaciji osoblja, izradi planova i implementaciji HACCP sustava: lije?nici specijalisti epidemiologije, diplomirani sanitarni inenjeri, biotehnolozi i drugi.

Za sve potrebne informacije moete nazvati tel. 300 - 843.

Preuzmite HACCP LETAK

Ispunite HACCP narudbenicu

 

Natrag