Mikrobiološke pretrage

Natječaj za zapošljavanje za specijalista psihijatrije

     Zadar, 07. 04. 2017. god.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR,  temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva RH objavljuje

NATJEÄŒAJ za zapošljavanje na neodređeno vrijeme na radnom mjestu:

 

liječnik specijalist psihijatrije………………………………………..………….…….…….1  izvršitelj/ica,

u Službi za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Zadar.

Mjesto rada: Zadar, područje Zadarske županije.

 

Uvjeti:

 - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i   

   diplomski sveučilišni studij medicine,

 - položen stručni ispit tj. stečeno odobrenje za samostalan rad,

 - položen specijalistički ispit iz područja psihijatrije,      

 - radno iskustvo: 5 godina rada u struci,  

             - poznavanje rada na osobnom računalu,        
              - nekažnjavanost kandidata te da nije pod istragom,

             - vozački ispit B kategorije.      

Kandidati uz prijavu za zapošljavanje obavezno dostavljaju dokumente kojima dokazuju ispunjenje uvjeta:

- životopis,

            - domovnicu,

            - rodni list,

            - diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

             - odobrenje za samostalan rad,

             - uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu,

- uvjerenje o radnom stažu odnosno stečenom iskustvu u struci

               (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje),

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

  (ne starije od  tri mjeseca),

- preslika vozačke dozvole.

 

Krajnji rok za podnošenje molbi je 21. 04. 2017. god.

Prijave se podnose osobno na urudžbeni zapisnik Zavoda ili dostavljaju poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23000 Zadar, Kolovare 2, s naznakom „Za natječaj - zapošljavanje na neodređeno vrijeme - na radnom mjestu liječnik specijalist psihijatrije.“

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest.

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu za zapošljavanje u preslici, s obvezom dostave izvornih dokumenata prilikom potpisivanja ugovora o radu.        

Kriteriji za odabir:

  • kandidati koji ispunjavaju sve uvjete biti će pozvani na selekcijski intervju,
  • uz ispunjavanje svih uvjeta, sukladno posebnim zakonima, prednost ispred svih kandidata ostvaruju osobe temeljem posebnih zakona, a što obvezno dokazuju preslikom odgovarajućeg dokumenta.

O rezultatima izbora kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 8 dana od dana isteka natječaja.

S odabranim kandidatom/kandidatkinjom sklopiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme ugovaranjem probnog rada u trajanju od 90 dana.

Ovaj natječaj se u cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, te na oglasnim stranicama „Narodnih novina“ i Jutarnjeg lista, a istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim stranicama HZZ-a, te na oglasnim stranicama Zadarskog lista.

                                                                                           Ravnatelj:

                                                                                           Zoran Škrgatić, dr. med. spec. psih.

 

Natrag