Savjetovalite za mentalno zdravlje

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) mentalno zdravlje je dio op?eg zdravlja, a ne samo odsustvo duševne bolesti. Mentalno zdravlje SZO opisuje kao „stanje u kojem osoba ostvaruje svoje sposobnosti, moe se nositi sa stresom svakodnevnog ivota, raditi produktivno i plodno i pridonositi svojoj zajednici“. Na mentalno zdravlje mogu utjecati mnogi ?imbenici uklju?uju?i biološke, psihološke i socijalne ?imbenike. Smetnje mentalnog zdravlja obuhva?aju duševne probleme i ošte?eno funkcioniranje povezano sa distresom, simptomima ili klini?ki izraenim poreme?ajima, kao što su primjerice shizofrenija ili depresija.

U Slubi za prevenciju i izvanbolni?ko lije?enje ovisnosti i mentalno zdravlje provodi se niz mjera koje su usmjerene zaštiti i o?uvanju mentalnog zdravlja:

 • savjetovanje usmjereno zaštiti mentalnog zdravlja djece i adolescenata
 • rad na o?uvanju mentalnog zdravlja djece i adolescenata s rizi?nim ponašanjem
 • zaštita mentalnog zdravlja op?e populacije s ciljem pove?anja sposobnosti za suo?avanje sa svakodnevnicom i savladavanja kriznih situacija te sprje?avanja nastupa mentalnog poreme?aja
 • rano otkrivanje, dijagnostika i terapija djece i adolescenata s poreme?ajima ponašanja i problemima mentalnog zdravlja
 • rano otkrivanje, dijagnostika i terapija osoba s problemima mentalnog zdravlja
 • rad s obiteljima i skrbnicima osoba s problemima mentalnog zdravlja
 • sudjelovanje u provo?enju i pra?enju programa za prevenciju i suzbijanje posljedica uzimanja sredstava koja mogu uzrokovati ovisnost
 • savjetodavni i edukacijski rad s djelatnicima škola
 • savjetovališni rad s djecom i mladima
 • testiranje na droge rizi?nih skupina i pojedinaca
 • sprje?avanje stigmatizacije i izolacije osoba s problemima mentalnog zdravlja

Uokviru Savjetovališta za mentalno zdravlje provodi se:

Psihijatrijski tretman ena oboljelih od karcinoma dojke u suradnji s udrugom Europa Donna u prostorima udruge.

Savjetovalište za onkološke bolesnike u suradnji s Ligom za borbu protiv raka oboljeli od raznih vrsta karcinoma  kao i ?lanovi njihovih obitelji mogu se javiti u Savjetovalište u Zadru, Gra?acu, Benkovcu, Obrovcu, Pagu i Biogradu s obzirom na mjesto stanovanja.

Savjetovalište u Zadru
Zavod za javno zdravstvo Zadar, Sluba za epidemiologiju (1. kat)
Rad s korisnicima: svaki utorak i srijeda poslijepodne
Kontakt za dogovaranje termina i ostale informacije: +385 (0)23 302 - 275, +385 (0)23 314-783.

Savjetovalište u Benkovcu
Dom zdravlja Benkovac, Stjepana Radi?a 12  

Savjetovalište u Obrovcu
Dom zdravlja Obrovac, Stjepana Radi?a bb

Savjetovalište u Gra?acu
Dom zdravlja Gra?ac, Mile Budaka 72

Savjetovalište u Biogradu
Dom zdravlja Biograd, Matije Ivani?a 6    

 Savjetovalište u Pagu
Dom zdravlja Pag, Prosika 17    

Rad s korisnicima u savjetovalištima van Zadra odvija se dva puta mjese?no, termin molimo dogovoriti pozivom na broj +385 (0)23 302 - 275, +385 (0)23 314-783.

 

Natrag