Te?aj higijenskog mimimuma

Zdravstveni odgoj osoba provodi se na temelju ?lanka 37., 38 i 39. Zakona o zaštiti pu?anstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07) i pripadaju?ih pravilnika.Te?aj higijenskog minimuma odrava se po osnovnom i proširenom programu.

OSNOVNI PROGRAM poha?aju osobe koje rade u proizvodnji prometu namirnica, a nisu završile odgovaraju?u školu trgova?kog ili ugostiteljskog usmjerenja). Osnovni se program poha?a prije stupanja u radni odnos.

PROŠIRENI PROGRAM poha?aju osobe koje su završile odgovaraju?u školu trgova?kog ili ugostiteljskog usmjerenja po proteku dvije godine nakon završetka škole te svi ostali koji su ve? prije poloili osnovni program higijenskog minimuma.

  • Te?aj uvijek po?inje u ponedjeljak u 15 sati.
  • Te?aj završava u ?etvrtak.
  • Predavanja se odravaju u prostorijama Slube za prevenciju i izvanbolni?ko lije?enje ovisnosti i mentalno zdravlje, Ravnice bb.
  • Ispit se odrava u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo 1. kat (epidemiološka ambulanta).
  • Ispit se odrava svaki ?etvrtak u 15 sati.
  • Ispita nema ako tjedan prije nije bilo predavanja.
  • Ako ne izlazite na ispit 8 dana nakon odslušanog predavanja ili izlazite na ispit drugi put, molimo Vas provjerite sve o ispitu i polaganju na broj 300-838.
  • Sve ostale informacije tako?er moete dobiti na broj 300-838.
  • Priru?nik iz higijenskog minimuma moete kupiti u Zavodu, drugi kat, soba br. 16 ili pozivom na tel. 300-838.
  • Prijavnicu za te?aj moete isprntati s naših web stranica (dolje) te ju ispunjenu dostaviti u Zavod prije po?etka te?aja. (Prijavnica se tako?er moe dobiti u sobi br. 16 ili faxom na Vaš zahtjev).

Cijena osnovnog te?aja je 300 kn + PDV.
Cijena te?aja po proširenom programu je 350 kn + PDV.

Prijavnice za te?aj higijenskog minimuma:

Prijavnica za higijenski minimum - osnovni program

Prijavnica za higijenski minimum - prošireni program

 

Natrag