Specifi?na i preventivna zdravstvena zatita kolske djece, mladih i studenata

Specifi?ne i preventivnu zdravstvenu zaštitu školske djece, mladih i studenata provodi Sluba za školsku medicinu u školskim ambulantama.

U programe preventivne zdravstvene zaštite školske djece, mladih i studenata spadaju:

Sistematski pregledi

 • djece prije upisa u I. razred osnovne škole
 • djece u V. razredima osnovne škole (pra?enje psihofizi?kog razvoja)
 • djece u VIII. razredima osnovne škole u svrhu utvr?ivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti s obzirom na izabrano zvanje
 • mladih u I. razredima srednje škole u svrhu pra?enja prepoznavanja zdravstvenih rizika i rizi?nih ponašanja
 • redovitih studenata prve godine studija u svrhu kontrole zdravstvenog stanja, uvida u navike i ponašanje te prilagodbe na studij

Kontrolni pregledi

 • prema medicinskoj indikaciji

Namjenski pregledi 

 • pregled prije upisa u srednju, višu, visoku školu ili fakultet ako to zahtijeva odabir školovanja,
 • pregled u svrhu utvr?ivanja zdravstvenog stanja djeteta prilikom promjene školovanja ili na?ina ivota,
 • pregled za utvr?ivanje sposobnosti za sudjelovanje u školskim športskim natjecanjima,
 • pregled prije prijema u ?a?ki ili studentski dom,
 • pregled za utvr?ivanje zdravstvenog stanja i sposobnosti za poha?anje nastave tjelesne i zdravstvene kulture,
 • ostali pregledi u svrhu utvr?ivanja sposobnosti i kontraindikacija u vezi odlaska na organizirani odmor i sl.

Probiri

 • za ?itavu populaciju (rast i razvoj, vid, vid na boje, anemija, krvni tlak, proteinurija, skolioza, sluh, gušavost, spolni razvoj, ponašanje, rizi?ne navike i mentalno zdravlje)
 • za u?enike/studente s rizikom (hiperkolesterolemija, sluh, psihoaktivne droge, spolna aktivnost)

Mjere zaštite od zaraznih bolesti

 • cjepljenje i docjepljivanje djece prema obveznom godišnjem programu
 • kontrolne preglede prilikom prijave neke zarazne bolesti u školi i poduzimanju mjera protuepidemijske intervencije

Zaštita i unapre?enje školskog okruenja 

 • Higijenska kontrola škole i u?eni?kih/studentskih domova
 • Nadzor nad školskom kuhinjom i prehranom u?enika

Savjetovališni rad

 • induvidualni savjetovališni rad djecom, mladei, studentima, roditeljima prema psihosocijalnim indikacijama i programu rada
 • konzultacije s profesorima i stru?nim suradnicima škola
 • skrb o djeci i mladei s kroni?nim poreme?ajima zdravlja, psihofizi?kim ometenostima i rizicima po zdravlje

Zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja 

 • predavanja
 • rasprave
 • intervencije
 • rada u malim grupama
 • tribine
Natrag