Mentalno zdravlje i ovisnosti

 • Samo-procjena rizika povezanih s konzumiranjem droga - DUDIT test

  (28. 11. 2017.)

  elite li saznati koliko je rizi?no vaše korištenje droge? S ovim posebnim testom imena DUDIT moete sami saznati!

  Riješite test

  Opširnije
 • Radni stres dobro poznata pri?a – Prevencija stresa loe poznata pri?a

  (06. 10. 2017.)
  Opširnije
 • Depresija

  (04. 04. 2017.)

  U?estalost depresije izrazito se pove?ala tijekom druge polovice 20. stolje?a. Depresija je danas na 4. mjestu vode?ih zdravstvenih problema.  Kao ?est mentalni poreme?aj depresija se manifestira depresivnim raspoloenjem, gubitkom interesa ili zadovoljstva, smanjenom energijom, osje?ajem krivice ili niskim samopoštovanjem, poreme?enim snom ili apetitom te lošom koncentracijom. Često dolazi s simptomima anksioznosti.

  Opširnije
 • Tjelesna aktivnost i mentalno zdravlje

  (17. 06. 2016.)

  Poznato je da tjelesna aktivnost izravno utje?e na naše tjelesno zdravlje i da ima brojne pozitivne u?inke na ljudski organizam. No, iako se o njoj rje?e govori, postoji i psihološka dobrobit koja proizlazi iz sudjelovanja u tjelesnim aktivnostima i to u obliku poboljšanja mentalnog zdravlja: vjebanje podie raspoloenje, poboljšava naše mentalne sposobnosti i samopoštovanje, te ublaava depresiju, tjeskobu i stres.

  Opširnije
 • Ovisnost o internetu

  (11. 12. 2015.)

  Ovisnost o internetu se moe definirati kao pretjerano korištenje Interneta koje narušava fizi?ko i/ili psihi?ko zdravlje osobe te uzrokuje poteško?e u njenom socijalnom funkcioniranju.

  Opširnije
 • Problemi mentalnog zdravlja ne uzimaju godinji tokom ljeta!

  (29. 07. 2015.)

  Ljeto moe biti jako zabavno, opuštaju?e, ali i prepuno obaveza. Stoga je lako zaboraviti na mentalno zdravlje. Me?utim smetnje vezane uz mentalno zdravlje ne idu na godišnji, mogu nas pogoditi u bilo koje vrijeme. Ponekad nas moe iznenaditi ako osjetimo teško?e tokom ljetnih mjeseci jer se ?ini da je svakodnevni ivot tijekom ljeta lakši.

  Opširnije
 • Utjecaj visoke temperature zraka na mentalno zdravlje

  (29. 07. 2015.)

  Stru?njaci isti?u da visoka temperatura zraka i toplinski val imaju utjecaj, i to negativan, na naše mentalno zdravlje. Vru?ina utje?e na naš mozak i kako raste temperatura oko nas raste i temperatura me?u nama. Postajemo razdraljivi i osjetljivi, smetaju nas i sitnice. Neki postaju samo razdraljiviji bez ve?ih posljedica, a za druge je to i puno ozbiljnije. Tijekom toplinskog vala u?estalija je razdraljivost koja vodi do nasilja i agresije, a raste i broj suicida.

  Opširnije
 • Depresivnost tokom ljetnih mjeseci

  (29. 07. 2015.)

  Zar ne bi ljeto trebalo biti zabavno i ugodno? Zašto se ljeti pojavljuje depresivnost?

  Stru?njaci nisu sigurni, ali dui dani, vru?ina i vlaga mogu igrati u tome vanu ulogu.  Simptomi ljetne depresije su gubitak apetita, teško?e sa spavanjem, gubitak na teini i tjeskoba.

  Za neke ljude depresija tokom ljeta ima biološku osnovu, dok je kod drugih odgovoran stres koji ih iscrpljuje i ?ini nezadovoljnima. Oteavaju?a je okolnost što se pretpostavlja da bi se ljeti trebali dobro provesti. Svi se ?ine tako sretnima, br?kaju se u moru, opušteni su.

  Opširnije