NATJEČAJ za zapošljavanje na neodređeno vrijeme-viša medicinska sestra/tehničar ili prvostupnik/ca s

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, oznake KLASA: 100-01/19-03/149, URBROJ: 534-03-3-2/3-19-08, Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23 000 Zadar, Ljudevita Posavskog 7A, objavljuje

NATJEČAJ za zapošljavanje na neodređeno vrijeme na radnom mjestu II. vrste:

zdravstveni djelatnik u javnom zdravstvu,

viša medicinska sestra / tehničar ili prvostupnik / ca sestrinstva........................................1  izvršitelj/ica,

u Službi za školsku i adolescentnu medicinu.

Mjesto rada: područje Zadarske županije.

Uvjeti:   - viša medicinska sestra / tehničar ili prvostupnik / ca sestrinstva, 

 - radno iskustvo: 1 godina,

 - položen stručni ispit,

 - članstvo u Hrvatskoj komori medicinskih sestara,

- vozački ispit B kategorije,

- opća zdravstvena sposobnost.

 

Kandidati uz prijavu za zapošljavanje obavezno dostavljaju:

- životopis,

- domovnicu,

- rodni list,

- presliku odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju završeno obrazovanje,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- odobrenje za samostalan rad,

- uvjerenje o radnom stažu odnosno stečenom iskustvu u struci

               (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje),

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

   (ne starije od  šest mjeseci),

- presliku vozačke dozvole.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Nar. nov.“ br. 82/08, 138/12 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Prijave se podnose osobno na urudžbeni zapisnik Zavoda ili dostavljaju poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23000 Zadar, Ljudevita Posavskog 7A, s naznakom „Za natječaj - zapošljavanje na neodređeno vrijeme - na radnom mjestu II. vrste: zdravstveni djelatnik u javnom zdravstvu, viša medicinska sestra / tehničar ili prvostupnik / ca sestrinstva.“

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu za zapošljavanje u preslici, s obvezom dostave izvornih dokumenata prilikom potpisivanja ugovora o radu. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest.

Krajnji rok za podnošenje molbi je 12. 09. 2019. god.

Kriteriji za odabir:

  • kandidati koji ispunjavaju sve uvjete biti će pozvani na selekcijski intervju,
  • uz ispunjavanje svih uvjeta, sukladno posebnim zakonima, prednost ispred svih kandidata ostvaruju osobe temeljem posebnih zakona, a što obvezno dokazuju preslikom odgovarajućeg dokumenta.
  • Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz čl. 102. st. 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Nar. nov.“ br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog zakona.

Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stanici Ministarstva branitelja, poveznica  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 8 dana od dana isteka natječaja.

Prije sklapanja ugovora o radu poslodavac je ovlašten izabranog kandidata uputiti na liječnički pregled u Medicinu rada radi utvrđivanja odgovarajuće zdravstvene sposobnosti za rad na ovom radnom mjestu s posebnim uvjetima rada.

U slučaju utvrđenja zdravstvene nesposobnosti izabranog kandidata poslodavac će poništiti Odluku o izboru te odabrati prvog slijedećeg najbolje ocijenjenog kandidata u ovom postupku.

Ovaj natječaj se u cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, a istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim stranicama HZZ-a, te na oglasnim stranicama Zadarskog lista.            

Tekst natječaja (pdf)

Ravnatelj: Zoran Škrgatić, dr. med. spec. psih.