Služba za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša

Služba za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša (voda, more, zrak, tlo, buka) i hrane na zdravstveno stanje stanovništva, zdravstvenu ispravnost: namirnica, sirovina, vode za ljudsku potrošnju, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, te predmeta opće uporabe; ispituje i ocjenjuje sastav i kakvoću otpadnih voda, površinskih i podzemnih voda, mora i sedimenta, ekotoksikološka svojstva otpadnih voda te sastav i kakvoću otpada;  obavljaju stručne poslove zaštite okoliša.

Djelatnost Službe je organizirana i odvija se kroz šest odjela, u sastavu kojih su dvadeset i dva laboratorija te na terenu. 

  1. Odjel za kvalitetu
  2. Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda - tri laboratorija
  3. Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu namirnica i predmeta opće uporabe - šest laboratorija
  4. Odjel za zaštitu okoliša i mora - osam laboratorija
  5. Odjel za zajedničke analitičke tehnike - pet laboratorija
  6. Odjel za uzorkovanje i opće poslove službe

U Službi za zdravstvenu ekologiju obvezujemo se na pružanje usluga visoke kvalitete i ispunjavanje zahtjeva svojih korisnika, te rad naših ispitnih laboratorija u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025.

Akreditacija