Odjeli i laboratoriji

Odjel za kvalitetu

Odjel prati primjenu i održavanje sustava kvalitete u suradnji s predstavnicima za kvalitetu pojedinih odjela, voditeljima odjela, glavnom tehničarkom i voditeljem Službe.


Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda

Odjel prati mikrobiološke, fizikalne, fizikalno-kemijske, kemijske i organoleptičke pokazatelje zdravstvene ispravnosti i kvalitete u:
- svim tipovima vodoopskrbnih objekata (vodozahvat, vodosprema i mreža)
- vodama iz javnih i privatnih objekata (cisterni, bunara, bušotina, brodskih tankova i raznih drugih spremnika vode)
- vodama iz originalne ambalaže (mineralne, izvorske i stolne vode).

Djelatnost odjela uključuje praćenje kemijskih i fizikalnih pokazatelja:
- u površinskim vodama (rijeke, jezera, izvori)
- bazenima (za kupanje, rekreaciju i rehabilitaciju)

Odjel se sastoji od sljedećih laboratorija:
1. Laboratorij za kemiju pitkih, površinskih, bazenskih i podzemnih voda
2. Laboratorij za mikrobiologiju pitkih, površinskih, bazenskih i podzemnih voda
3. Laboratorij za biologiju površinskih voda

Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu namirnica i predmeta opće uporabe

Odjel prati mikrobiološke, fizikalne, fizikalno-kemijske, kemijske i organoleptičke pokazatelje zdravstvene ispravnosti i kvalitete:
- namirnica životinjskog i biljnog podrijetla (žitarica i proizvoda, pekarskih proizvoda, voća i proizvoda od voća, povrća i proizvoda od povrća, biljnih ulja i masti, meda, kave, začina, čajeva, mesa i proizvoda od mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda, jaja i proizvoda od jaja, slatkovodnih i morskih riba te gotovih jela)
- predmeta opće uporabe (posuđa, ambalaža, igračaka, kozmetike, duhana)
Odjel ispituje energetsku i prehrambenu vrijednost kompletnih obroka te procjenjuje kakvoću zraka na području grada Zadra na osnovu kemijskih pokazatelja.

Odjel se sastoji od sljedećih laboratorija:
1. Laboratorij za mikrobiologiju namirnica
2. Laboratorij za mikrobiologiju POU
3. Laboratorij za kemiju namirnica
4. Laboratorij za kemiju POU
5. Laboratorij za fiziologiju, praćenje i unaprjeđenje prehrane
6. Laboratorij za senzorske analize namirnica


Odjel za zaštitu okoliša i mora

Odjel prati mikrobiološke, biološke, fizikalne, fizikalno-kemijske, kemijske i organoleptičke pokazatelje:
- mora na plažama u sezoni kupanja, mora na uzgajalištima ili u blizini ispusta otpadne
vode
- utjecaj onečišćenja s kopna na more (ekološke studije, monitorinzi)
- kemijske pokazatelje sedimenta
- fizikalne i biološke pokazatelje u otpadnim vodama
- kemijski sastav otpada.

Odjel se sastoji od sljedećih laboratorija:
1. Laboratorij za kemiju mora
2. Laboratorij za biologiju i mikrobiologiju mora
3. Laboratorij za kemiju otpadnih i procjednih voda
4. Laboratorij za mikrobiologiju otpadnih i procjednih voda
5. Laboratorij za sediment
6. Laboratorij za otpad i tlo
7. Laboratorij za zrak i aerobiologiju
8. Laboratorij za buku

 
Odjel za zajedničke analitičke tehnike

Odjel obuhvaća djelatnosti koje se provode kroz:
Laboratorij za metale i nemetale prati metale i nemetale u namirnicama, svim tipovima voda, površinskim vodama, otpadnim vodama, sedimentu i otpadu.
Laboratorij za plinsku kromatografiju prati: organoklorne, organofosforne i organodušične pesticide, poliklorirane bifenile, lakohlapive spojeve, ugljikovodike, masne kiseline.
Laboratorij za tekućinsku kromatografiju u namirnicama prati konzervanse, sladila, kofein, nitrite i nitrate.
Laboratorij za ionsku kromatografiju prati anione i katione u svim tipovima voda.
Laboratorij za TOC prati ukupni organski ugljik, otopljeni organski ugljik i ukupni dušik u uzorcima voda i sedimentu.
Odjel se sastoji od sljedećih laboratorija:
1. Laboratorij za metale i nemetale
2. Laboratorij za tekućinsku kromatografiju
3. Laboratorij za plinsku kromatografiju
4. Laboratorij za ionsku kromatografiju
5. Laboratorij za TOC


Odjel za uzorkovanje i opće poslove službe

Uloga ovog odjela je organizacija općih poslova u smislu nabave, vođenja administracije, organizacije terenskog posla i uzorkovanja te vođenje praonice i postupka sterilizacije.


Panel za senzorsku analizu djevičanskog maslinovog ulja

Unutar Zavoda za javno zdravstvo Zadar djeluje Panel za senzorsku analizu djevičanskog maslinovog ulja Zavoda za javno zdravstvo Zadar. Panel je na osnovu Pravilnika o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja ("Narodne novine" 22/10) od 10. siječnja 2012. godine upisan na Listu profesionalnih panela Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, pod rednim brojem 2.

Panel Zavoda za javno zdravstvo Zadar maslinova ulja organoleptički ocjenjuje prema Metodi međunarodnog vijeća za maslinu (IOC-International Olive Council: COI/T.20/Doc.15, Method for organoleptic assessment of virgin olive oil).

Voditelj Panela je Filip Erceg, mag. turism. cult.

Članovi su odabrani i educirani prema Priručniku za odabir, obuku i nadzor kvalificiranih ocjenjivača maslinovog ulja (IOC: Guide for selection, training and monitoring of skilled virgin olive oil tasters, COI/T.20/Doc.No 14). Članovi Panela upisani su na Nacionalnu listu kušača Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, kontinuirano se sastaju i educiraju te na poziv ostalih Panela sudjeluju u ocjenjivanju ulja održavajući tako dobru suradnju i izmjenu iskustava. Panel raspolaže radnim prostorom i svom potrebnom opremom za senzorsku analizu maslinovih ulja.

Osnovna zadaća Panela je ispitivanje senzorskih svojstava djevičanskih maslinovih ulja i to u svrhu:
- svrstavanja ulja u određenu kategoriju prema organoleptičkim svojstvima
- karakterizacije ulja za potrebe natjecanja, izložbe i slične manifestacije.