NATJEČAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme - projektni koordinator

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, oznake KLASA 100-01/20-03/148, URBROJ: 534-03-3-2/1-20-04, Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23 000 Zadar, Ljudevita Posavskog 7A, objavljuje

NATJEČAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme jednog radnika/ce na radnom mjestu I/II vrste: projektni koordinator koji se financira sredstvima EU:

VSS/VŠS djelatnik društvenog, humanističkog, prirodoslovnog tehničkog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja - 1 izvršitelj/ica,

u Službi za zajedničke poslove u Odjelu za nabavu i provedbu EU projekata na određeno vrijeme od 24 mjeseca.

Mjesto rada: područje Zadarske županije.

Uvjeti: - završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog, humanističkog, tehničkog ili prirodoslovnog usmjerenja (300 ECTS)

ili završen sveučilišni  dodiplomski studij ili stručni dodiplomski studij društvenog, humanističkog, tehničkog ili prirodoslovnog usmjerenja (240 ECTS)

ili završen sveučilišni preddiplomski ili stručni preddiplomski studij društvenog, humanističkog, tehničkog ili prirodoslovnog usmjerenja (180 ECTS),

 • radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva osobito na poslovima pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU fondova,
 • informatička pismenost odnosno napredno korištenje Word, Excel, PowerPoint, Internet,
 • napredno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika u govoru i pismu,  
  nekažnjavanost kandidata te da nije pod istragom,
 • vozački ispit B kategorije,
 • opća zdravstvena sposobnost.    

Kandidati uz prijavu za zapošljavanje obvezno dostavljaju slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

životopis na Europass obrascu,

 • domovnicu,
 • rodni list,
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje o radnom stažu odnosno stečenom iskustvu u struci (izdaje HZMO) i/ili ugovor, rješenje, odluka, potvrda poslodavca ili sl. kao dokaz o radnom iskustvu na pripremi i provedbi projekata za EU fondove,
 • uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od  tri mjeseca).     

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Nar. nov.“ br. 82/08, 138/12 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu za zapošljavanje u preslici, s obvezom dostave izvornih dokumenata prilikom potpisivanja ugovora o radu.

Krajnji rok za podnošenje molbi je 16. 05. 2020. god.

Prijave se podnose poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23000 Zadar, Ljudevita Posavskog 7A, s naznakom „Za natječaj - zapošljavanje na određeno vrijeme - na  radnom mjestu I/II vrste projektni koordinator koji se financira sredstvima EU.“

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog teksta i intervjua (radu u Word-u, Excel-u i znanje engleskog jezika).

O terminu održavanja pismenog testiranja i intervjua kandidati će biti obaviješteni putem e-maila i web stranice Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kriteriji za odabir:

 • kandidati koji su ocijenjeni boljom ocjenom na testu i intervjuu ostvaruju prednost pred ostalim kandidatima,
 • uz ispunjavanje svih uvjeta, sukladno posebnim zakonima, prednost ispred svih kandidata ostvaruju osobe temeljem posebnih zakona, a što obvezno dokazuju preslikom odgovarajućeg dokumenta.
 • da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz čl. 102. st. 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Nar. nov.“ br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog zakona.

Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stanici Ministarstva branitelja, poveznica  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 8 dana od dana isteka natječaja.

Prije sklapanja ugovora o radu poslodavac je ovlašten izabranog kandidata uputiti na liječnički pregled u Medicinu rada radi utvrđivanja odgovarajuće zdravstvene sposobnosti za rad na ovom radnom mjestu s posebnim uvjetima rada.

U slučaju utvrđenja zdravstvene nesposobnosti izabranog kandidata poslodavac će poništiti Odluku o izboru te odabrati prvog slijedećeg najbolje ocijenjenog kandidata u ovom postupku.

Ovaj natječaj se u cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, te na oglasnim stranicama „Narodnih novina“, a istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim stranicama HZZ-a, te na oglasnim stranicama Zadarskog lista.                                                                                                                  

Ravnatelj:

Zoran Škrgatić, dr. med. spec. psih.              

  Tekst natječaja