Dozvole i ovlaštenja

Zavod je, kako za svoju registriranu djelatnost, tako i za svoje zdravstvene djelatnike ishodio sva potrebna propisana ovlaštenja od nadležnih ministarstava i komora Republike Hrvatske koja redovno obnavlja i objavljuje na svojoj internetskoj stranici. Stalno se ulažu dodatni napori i sredstva kako bi se povećale i proširile kompetencije stručnih službi Zavoda, a što potvrđuju dobivena posebna ovlaštenja i akreditacije. 

DOBIVENA POSEBNA OVLAŠTENJA ZAVODA

Ministarstvo zdravlja RH

–  Rješenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH o ispunjavanju uvjeta za provođenje zdravstvenog odgoja osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica, od 30. 09. 2008. godine, oznake KLASA: UP/I-541-02/08-05/183, UR BROJ: 534-08-1-1/5-08-4, s neutvrđenim rokom važenja

–  Rješenje Ministarstva zdravlja RH o ovlaštenju Zavoda za provođenje specijalističkog usavršavanja dok­tora medicine iz epidemiologije, od 22. 11. 2013. godine, oznake KLASA: UP/I-131-01/12-02/26, URBROJ: 534-07-1-2-1/2-13-3, s rokom važenja do 21. 11. 2018. godine

- Rješenje Ministarstva zdravstva RH, Klasa: UP/1-500-05/18_01/8, Ur. broj: 534-03-01-2/5-18-10 od 31. prosinca 2018. godine kojim je utvrđeno da Zavod za javno zdravstvo Zadar ispunjava uvjete za početak rada s obzirom na prostor, radnike i medicinsko - tehničku opremljenost na novoj adresi: Ljudevita Posavskog 7a, 23 000 Zadar.

Ministarstvo poljoprivrede RH

–  Privremeno certifikacijsko rješenje Ministarstva poljoprivrede RH za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (otpadne vode, površinske i podzemne vode, sediment i biota u površinskim vodama), od 03. 09. 2012. godine, oznake KLASA: UP/I-034-04/12-01/2, URBROJ:525-12/0988-12-5, s ro­kom važenja do 23. 02. 2016. godine

–  Rješenje Ministarstva poljoprivrede RH o ovlaštenju Zavoda za javno zdravstvo Zadar, Službe za zdrav­stvenu ekologiju kao službenog laboratorija za obavljanje analiza hrane i hrane za životinje u svrhu službene kontrole, od 27. 02. 2014. godine, oznake KLASA: UP/I-310-01/13-01/02, URBROJ: 525-10/1307- 14-5, ispravljeno Rješenjem od 11. 03. 2014. godine, oznake KLASA: UP/I-310-01/13-01/02, URBROJ: 525- 10/1307-14-6, s rokom važenja do izdavanja novog Rješenja.

–  Upis Zavoda za javno zdravstvo Zadar u Registar Ministarstva poljoprivrede RH o ispunjenim propisa­nim uvjetima za djelovanje profesionalnog panela za senzorsko ocjenjivanje maslinovog ulja, od dana 10. 01. 2012. godine, oznake KLASA: 320-01/12-01/04, URBROJ: 378/10-1, objavljeno na web stranicama Ministarstva.

–  Ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede i šumarstva RH za ispitivanje kakvoće meda i drugih pčelinjih pro­izvoda, od 24. 07. 2000. godine, oznake KLASA: UP/I-320-08/00-01/22, URBROJ: 525-02-00-02, s rokom neutvrđenim rokom važenja.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH

–  Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH za određivanje vrste otpada, opasnih svojstava otpada te uzorkovanje i ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava otpada, od 30. 09. 2013. godine, oznake KLA­SA: UP/I 351-02/13-08/74, URBROJ:517-06-2-1-1-13-2, s rokom važenja godine dana od dana stupanja na snagu propisa temeljem Zakona o zaštiti okoliša iz članka 40, stavka 12.

–  Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša: Izrada izvješća o stanju okoliša; Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propi­sana obveza procjene utjecaja na okoliš; Praćenje stanja okoliša, od 16. 12. 2013. godine, oznake KLASA: UP/I 351-02/13-08/161, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3, s rokom važenja godinu dana od dana stupanja na snagu propisa temeljem Zakona o zaštiti okoliša iz članka 40, stavka 12.

–  Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i to: Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša, od 22. 01. 2014. go­dine, oznake KLASA: UP/I 351-02/13-08/161, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3, s rokom važenja godinu dana od dana stupanja na snagu propisa temeljem Zakona o zaštiti okoliša iz članka 40, stavka 12.