O Zavodu za javno zdravstvo Zadar

Zavod za javno zdravstvo Zadar je zdravstvena ustanova osnovana za trajno obavljanje javnozdravstvene djelatnosti na području Zadarske županije, a koja djelatnost je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti utvrđena kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Ustanova je osnovana i kod Okružnog privrednog suda u Splitu registrirana dana 24. travnja 1984. godi­ne pod nazivom RO Zavod za zaštitu zdravlja Zadar, a nastala je izdvajanjem Osnovne organizacije udruženog rada OOUR Higijensko - epidemiološka služba iz sastava radne organizacije RO Medicinski centar Zadar.  Od tada samostalno djeluje punih 35 godina, te se uspješno usklađuje sa svim promjenama zakonskog uređenja javnozdravstvene djelatnosti.

Prava i dužnosti osnivača Zavoda od 1993. god., sukladno važećem Zakonu o ustanovama i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti obavlja Zadarska županija pa je ustanova od tada registrirana pod nazivom Zavod za javno zdravstvo Zadar i djeluje za potrebe korisnika na području Zadarske županije, ali i šire, sa sjedištem u Zadru, na adresi Kolovare 2.

Ustanova se financira prihodima iz državnog proračuna i to temeljem ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i Ministarstvom zdravstva RH, prihodima iz proračuna jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave te prihodima ostvarenima na tržištu.

Zavod za javno zdravstvo Zadar razvija sustav kvalitete i njeguje načela izvrsnosti što je rezultiralo dobivenim potvrdama o akreditaciji Hrvatske akreditacijske agencije o osposobljenosti prema zahtjevima norme, a koje se u redovitim ciklusima obnavljaju:

  • HRN EN ISO/IEC 17025:2007 (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006) za ispitivanje odabranih značajki  kemijska, fizikalna, mikrobiološka i biološka ispitivanja hrane, voda,  predmeta opće uporabe i otpada,
  • HRN EN ISO 15189:2008 (ISO 15189:2007) za odabrana ispitivanja iz područja virologije i parazitologije,

Zavod za javno zdravstvo Zadar ima organizirano promicanje zdravlja, organiziranu epidemiologiju, mikro­biologiju, javno zdravstvo, zdravstvenu ekologiju, školsku medicinu, zaštitu mentalnog zdravlja te preven­ciju ovisnosti na području Zadarske županije. 

S obzirom na svoj razvoj Zavod za javno zdravstvo Zadar se danas, s pravom, može pozvati na 75 godina iskustva, od čega 35 godina samostalnog djelovanja te perspektivan visokoobrazovni pomlađeni stručni kadar osposobljen za obavljanje stručne i znanstveno  -istraživačke djelatnosti u području javnog zdravstva.

Zavod za javno zdravstvo Zadar 5. rujna 2018. godine preseljava i nastavlja djelatnost u novom prostoru na poslovnoj adresi Ljudevita Posavskog 7 A. Ovaj prostor pruža neusporedivo bolje uvjete za daljnji razvoj i napredak djelatnosti što će i korisnicima omogućiti kvalitetniju uslugu na dostupniji način.

 

ORGANIZACIJSKE JEDINICE ZAVODA I NJIHOV DJELOKRUG  

Zavod za javno zdravstvo Zadar svoju registriranu djelatnost pruža korisnicima usluga organizirano kroz 8 organizacijskih jedinica:

1. Ured ravnatelja

2. Služba za zajedničke poslove

3. Služba za epidemiologiju

4. Služba za javno zdravstvo

5. Služba za školsku i adolescentnu medicinu

6. Služba z amentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti 

7. Služba za mikrobiologiju i parazitologiju

8. Služba za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša

 

Više o Zavodu:  Opis ustanove 2014 (PDF)